Usædvanlig politisk trekløver efterlyser demokratisk debat om salg af Fjernvarme Fyn

Økonomiudvalget i Odense Kommune besluttede på mødet 15.4.2020 at sætte forberedelsen af salg af Fjernvarme Fyn i gang. Økonomiudvalget vedtog at bemyndige Stadsdirektøren til at føre forhandlinger med Energi Fyn om pris og vilkår for et salg af Fjernvarme Fyn samt at underskrive en salgsaftale under forudsætning af byrådets efterfølgende godkendelse af aftalen.

Nu stiller tre byrådspartier Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet et fælles forslag om igangsættelse af åbne byrådsdrøftelser, offentlig debat og borgermøder i byen om salg af Fjernvarme Fyn.

Vi ønsker et solidt fundament af viden og borgerinddragelse forud for forhandlinger om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn. Byrådet skal få mulighed for en gennemgående drøftelse af sagen på flere åbne byrådsmøder, samt afholdelse af borgermøder i form af demokratiske samtaler om sagen rundt i byen.

Byrådets partier skal have tid til at søge såvel faglige input fra eksperter som holdninger fra odenseanerne – inden de politiske drøftelser om selve salgsprocessen gennemføres. Vi ønsker at sikre den demokratiske samtale og den offentlige debat. Alle skal have mulighed for at komme til orde forud for drøftelserne om et evt. salg og den endelige salgsproces.

Det er vores holdning, at sagen har en så væsentlig økonomisk betydning både for kommunen og for byens borgere/fjernvarmeforbrugerne, at det er vigtigt at beslutningen træffes i størst mulig åbenhed og på det størst mulige saglige grundlag.

Forslaget bliver behandlet på byrådsmødet onsdag 29. april og forslagsstillerne forventer bred opbakning til forslaget i byrådet: ”Vi kan ikke forestille os, at nogen vil have noget imod, at en så vigtig økonomisk transaktion i kommunen debatteres åbent og frit” lyder det samstemmende fra partierne bag forslaget.

 

Forslaget på byrådets dagsorden 29.4.2020: https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/odense-byrad?DagsordenID=1101