Enhedslisten Odense: Sælg ikke Fjernvarme Fyn! Her er pengene!

Udspil fra Enhedslisten Odense om finansiering af behov for renovering og nybygning som alternativ til finansiering gennem salg af Fjernvarme Fyn

Enhedslisten Odense kommer med sit udspil om hvordan hele de 52,4 mio. kr. om året, som salg af Fjernvarme Fyn vil bringe kommunen i ti år, kan tilvejebringes. Et element i udspillet er at droppe planlagte skattelettelser til erhvervslivet og brug pengene til velfærd, i stedet for at sælge arvesølvet. Vi mener, at det er en kæmpe fejl af sælge kritisk infrastruktur for en her-og-nu-indtjening til at renovere bygninger og bygge nyt. Hver gang en offentlig virksomhed eller institution privatiseres, mister vi noget af det folkelige demokrati.

Debatten om salg af Fjernvarme Fyn er blevet knyttet til spørgsmål om, hvordan de nødvendige renoveringer og nybygninger i Odense skal finansieres. Der er blevet efterlyst andre løsninger til finansiering som alternativ til salg af Fjernvarme Fyn. Sidste uge skrumpede flertallet for et salg af Odenseanernes fjernvarmeselskab gevaldigt efter, at Venstre sluttede sig til Enhedslisten og de borgerlige partier, der er imod salget. I den forbindelse kom venstre med et forslag om at trække penge ud af overskuddet fra Fjernvarme Fyn til at dække en del af behovet.

Nu kommer Enhedslisten Odense med sit udspil om hvordan hele de 52,4 mio. kr. om året, som salg af Fjernvarme Fyn vil bringe kommunen i ti år, kan tilvejebringes.

Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd Reza Javid udtaler:

– ”Vi mener, at det er en kæmpe fejl af sælge kritisk infrastruktur for en her-og-nu-indtjening til at renovere bygninger og bygge nyt. Hver gang en offentlig virksomhed eller institution privatiseres, mister vi noget af det folkelige demokrati”.

– ”Det har været vigtigt for os i dette udspil at vise, at der er andre veje at gå og at det ikke er nødvendigt at sælge arvesølvet. Vi har derfor lagt vægt på at vise finansiering for hele det beløb, som salget ville bringe kommunen. Men vi er også åbent overfor andre fornuftige finansieringsmuligheder”.

– ”To principper har været afgørende for vores valg af finansiering: At Fjernvarme Fyn ikke skal sælges og at finansiering af renovering og nybygning ikke skal gå ud over service til borgerne, at det ikke skal tages fra andre nødvendige projekter eller medføre forringelser på andre områder herunder den grønne omstilling”.

– ”Enhedslisten har ikke taget endelig stilling til Venstres forslag om at trække overskud ud af Fjernvarme Fyn. Venstres forslag om at trække overskud ud af Fjernvarme Fyn er vi i gang med at undersøge, og vi er ikke afvisende, men der viser sig allerede to problemer med forslaget: For det første er der ikke meget at hente i overskuddet, hvis planerne om den grønne omstilling skal fastholdes, og det mener vi helt bestemt, at de skal. Det andet problem er, at der skal betales 40 til 60 % til staten, hvilket betyder, at vi mister penge, som kan bruges i Fjernvarme Fyn, og at det beløb, som kommunen kan bruge, bliver mindre. Derfor har vi ikke taget overskudsdeling fra Fjernvarme Fyn med i vores udspil”.

Salg af Fjernvarme Fyn vil bringe Odense Kommune 52,4 mio. kr. om året i 10 år. Enhedslisten Odense foreslår, at slagsplanerne annulleres og erstattes af følgende finansieringstiltag.

   Enhedslistens finansieringsforslag som alternativ til finansiering gennem salg af Fjernvarme Fyn

 

1000 kr.

 

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

1) Annullering af den planlagte sænkning af dækningsafgift

 

 

9.729

 

13.180

 

16.689

 

20.288

 

2) Demografipulje til engangsinvesteringer (35 mio. kr. 2021-2024)

 

 

17.671

 

12.220

 

7.711

 

3.112

 

3) Nedsættelse af årligt afdrag på gæld/optagelse af nyt lån

 

 

20.000

 

20.000

 

20.000

 

20.000

 

4) Flere beboerlicenser og betalingsparkeringer, samt højere parkeringsafgifter og andre trafikale tiltag i Odense centrum (Estimat)

 

5.000

 

7.000

 

8.000

 

9.000

 

   I alt:

 

 

52.400

 

52.400

 

52.400

 

52.400

 

Forklaring og begrundelse for finansieringsforslag i udspillet

1) Annullering af den planlagte sænkning af dækningsafgift

Det er forkasteligt at give skattelettelser i en situation, hvor man påstår, at vi er tvunget til at sælge ud af vores kritiske infrastruktur. Et flertal i byrådet har besluttet, at dækningsafgiften skal sænkes fra 1,3 til 0,7 promille i 2021. Dækningsafgift, som er en mindre skat på erhvervsejendomme er allerede blevet lettet i flere år i Odense. Der er fortsat planlagt en yderligere skattelettelse til erhvervslivet i 2021 og frem. Ved at stoppe denne skattelettelse og holde skatten på den nuværende 1,3 promille, vil Odense Kommune få en merindtægt på 9,7 mio. kr. i 2021 stigende til 20,2 mio. kr. i 2024.

2) Demografipulje til engangsinvesteringer

Enhedslisten foreslår, at der i 2021 anvendes 17,671 mio. kr. af de 35 mio., der er i puljen til engangsinvesteringer, til finansiering som alternativ til salg af Fjernvarme Fyn. Dette beløb vil falde til 3,1 mio. kr. i 2024 i og med, at merindtægten som følge af punkt 1 stiger. Sidste år lavede et flertal i Odense Byråd et budgetforlig, som skar ca. 200 mio. kr. ned på alle områder for at finansiere behov for flere ansatte på ældre- og børneområdet som følge af den demografiske udvikling. Dette behov opstår imidlertid gradvist over årene, idet befolkningstallet stiger ikke på en gang. Det betyder, at der i budget 2021-2024 er der et økonomisk råderum på 35 mio. kr. til engangsinvesteringer. Puljen er ikke øremærket konkrete projekter og er til forhandling i de nærtstående budgetforhandlinger.

3) Nedsættelse af årligt afdrag på gæld på 20 mio. kr./optagelse af nyt lån

Odense Kommune er blandt de kommuner i Danmark, som har lavest gæld. I 2021 vil Odense kommunes skattefinansierede gæld være på 831,4 mio. kr. faldende til 605,9 mio. kr. i 2024. Det er en lille gæld, når vi tager kommunens samlede budget på 13,9 mia. kr. (2021) og en kassebeholdning på 929,7 mio. kr. (2020) i betragtning. Enhedslisten kan ikke se det fornuftige i at sælge et veldreven kommunal selskab, der giver overskud, for at dække et anlægsbehov, som kan finansieres gennem en mindre afdrag på gæld dvs. lidt længere afvikling af den nuværende gæld. Såfremt en nedsættelse af det årlige afdrag på gæld viser sig ikke at være den optimale løsning, foreslår Enhedslisten, at der optages nye lån svarende til behovet i stedet for.

4) Trafikale tiltag i Centrum

Forslaget bygger på et estimat og kræver nærmere belysning og udregning, som er i gang. Tallene skal derfor tages med forbehold. Hvis det nævnte beløb under dette punkt viser sig at være realiserbar i mindre omfang, foreslår Enhedslisten at behovet dækkes via andre tiltag eller ved, at beløbene i forsalg 2 og 3 forhøjes tilsvarende. Et opmærksomhedspunkt vedr. dette forslag er, at det er et nordjysk p-selskab, som siden 2016 har drevet parkeringsvagt i Odense. For hver gang der udskrives en p-afgift på 510 kroner, tager P-Nord 248,62 kroner. Der er tidligere foreslået, at Odense Kommune skulle hjemtage opgaven. Det forslag støtter Enhedslisten.