Et budget uden forringelser med røde og grønne tiltag er muligt i Odense

Enhedslisten Odense fremsætter sit budgetforslag for 2020 på byrådsmødet 30.10.2019. En halv time ekstra hjælp om ugen til ældre, 30% billigere kollektiv trafik og flere ressourcer til socialt udsatte, mennesker med handikap, klima og miljø og borgernes retssikkerhed er blandt de tiltag, som har fundet vej til Enhedslisten Odense’s budgetforslag, som partiet fremsætter på byrådsmødet 30. oktober.

Onsdag 30.10.2020 bliver der på byrådsmødet sat punktum for Odense Kommunes budget 2020. Desværre er der et flertal bestående af S, SF, DF, R, K og Alternativet, som er indgået et budgetforlig med ca. 233 mio. kr. nedskæring på alle områder og med skattelettelser til erhvervslivet, plus forberedelse af salg af vores kritiske indfrastruktur Fjernvarme Fyn. Enhedslisten Odense kan selvfølgelig ikke acceptere det og står udenfor forliget. Enhedslisten Odense fremsætter derfor sit eget budgetforslag, som vi har udarbejdet og som bliver fremsat på byrådsmødet den 30.10.  Forslaget kunne selvfølgelig være bedre, og der er flere gode ting, der kunne komme med, men det vigtigste er, at vi viser en anden vej og et alternativ uden forringelser til budgetforliget. Et alternativ med flere gode røde og grønne tiltag.

Det er et budget, som i modsætning til 6 partiers budgetforlig, ikke skærer ned på det sociale område, børn og unge, medarbejdernes medindflydelse, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, vedligeholdelse, kultur og miljø. Alle de nedskæringer, som S, DF, R, K og Alternativet vil gennemføre på de nævnte områder er fjernet i Enhedslistens budgetforslag.

Vi vil ikke skære ned, forringe servicen og afskedige pædagoger, lærere og andre medarbejdere.

Vi har bl.a. afsat penge til at dække merforbruget på børn og unge, ældre og handikap og social- og beskæftigelsesområdet i 2019, sådan at man ikke er tvunget ud i smertefulde nedskæringer i år og vi har samtidig afsat 100 mio. kr. til et budgetværn på det specialiserede socialområde, så vi heller ikke i de kommende år står i samme situation, hvor der skal skæres ned i de 3 forvaltninger.

Eksempler på nedskæringer, som Enhedslisten har fjernet i sit budgetforslag:

Børn og unge området, et område, som vi gerne vil styrke og ikke svække. Det er bl.a. nedskæring på Familie og Velfærd, som allerede er udfordret.

Ældre- og Handikapområdet bl.a. nedlæggelse af indsatsen mod ensomhed og Mimers Brønd, som retter sig mod de mest udsatte ældre i vores by. Vi vil gerne styrke ældre og handicapområdet og ikke svække det.

Kulturområdet i Odense bliver elitært og mennesker med lave indkomster mister deres adgang til kulturtilbud. Nedskæringerne forringer mulighed for lige adgang til kultur for alle uanset indkomst og andre begrænsninger. Her tænker vi f.eks. på bibliotekernes mulighed for at betjene ældre, mennesker med handicap og børn i udsatte områder.

Vedligeholdelse i By- og Kulturforvaltningen, som kan give bagslag i form af flere udgifter i fremtiden. Det er bl.a. nedskæring af vedligeholdelse af kommunale ejendomme til arbejdsmiljøforbedringer.

Nedskæringer der er i flere forvaltninger ift indsatserne for psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Nedskæringer i MED-systemet, som kan svække medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse

Enhedslistens budgetforslag for 2020

1. Det specialiserede socialområde

Udgifterne til dette område er vanskelig og udregne på forhånd. Der har været merforbrug i flere år. Området er muligvis underbudgetteret, da stigningen kan konstateres på landsplan og ikke kun i Odense. Enhedslisten mener, at området skal undersøges, men vi mener, at de stigende udgifter skal dækkes, så forvaltningerne ikke skal i nye sparerunder på andre vigtige områder.

1.1.  Merforbrug i 2019

Enhedslisten ønsker ikke af forvaltningerne skal ud og skære ned i 2019 pga. merforbrug på det specialiserede socialområde. Vi mener, at det er et fælles ansvar for kommunen og ikke kun for de enkelte forvaltninger. Derfor afsættes 100 mio. kr. i 2019 fra råderummet: 60 mio. til Børn- og Ungeudvalget, 20 mio. til Ældre- og Handikapudvalget og 20 mio. til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Hvis merforbruget viser sig at være mindre end de nævnte beløb, overgår det til forvaltningernes budget for 2020 til det forebyggende arbejde på området.

1.2. Det specialiserede socialområde i 2020 og frem

Enhedslisten ønsker et budgetværn for området, så vi ikke står i samme situation næste år. Budgetværnet er på 100 mio. kr.: 60 mio. til Børn- og Ungeudvalget, 20 mio. til Ældre- og Handikapudvalget og 20 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Såfremt det viser sig, at der ikke er behov for de afsatte midler i 2020, overgår det til forvaltningernes budget for 2021 til det forebyggende arbejde på området.

  1. Demografibehov

Der afsættes 33,1 mio. kr. i 2020 stigende til 166,6 mio. kr. i 2023 og frem til at dække demografibehovet pga. flere børn og ældre.

  1. Beskæftigelse- og Socialområdet

3.1. Pulje til socialt udsatte

Enhedslisten ønsker af afsætte en pulje i 2020 og fremover på 2 mio. kr. under Rådet for Socialt Udsatte. Puljen kan søges af foreninger og andre til socialt- og sundhedsarbejde med de mest udsatte grupper i Odense f.eks. til mennesker med hjemløshedsproblem. Såfremt Rådet for socialt udsatte ikke ønsker at stå for opgaven placeres puljen under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

3.2. Fra ledig til velfærdsmedarbejder *

Der afsættes 14 mio. kr. i 2020 stigende til 18 mio. kr. i 2022 til formålet.

3.3. Arbejdsmiljø for elever *

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2020 stigende til 11,7 mio. kr. i 2022 til formålet

3.4. Investeringsprojekt – Målrettede indsatser for dimittender *

Der investeres 10 mio. i 2020 og 2021 i målrettede indsatser for dimittender. Investeringsprojektet finansieres af sparede ydelser.

  1. Ældre- og handicapområdet

4.1. Undersøgelse af særlige forhold og behov hos ældre med anden baggrund end dansk

Enhedslisten ønsker af afsætte 200.000 kr. i 2020 og frem til undersøgelse og belysning af særlige forhold og behov hos ældre med anden baggrund end dansk i overensstemmelse med byrådsbeslutningen 6.3.2019: ”Ældre- og Handicapforvaltningen undersøger og belyser så vidt muligt området med henblik på en drøftelse og evt. videre behandling i Ældre- og Handicapudvalget”.

4.2. En halv time til service (klippekort) om ugen til ældre

Enhedslisten ønsker at afsætte 13 mio. kr. om året til ældre, så de selv får mulighed for at bestemme hvilken hjælp de har brug for og hvornår. Det gælder i første omgang ½ time til service om ugen til ældre i plejebolig inkl. Lysningen. Enhedslisten vil i de kommende år arbejde for at ordningen kan gælde hjemmeboende ældre.

4.3. Bedre normeringer til borgere med handikap på institution

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at forbedre normeringerne for borgere med handikap på institution. Enhedslisten er klar over, at behovet er større på det område og andre områder ifm. mennesker med handikap pga. nedskæringer i de sidste år. Vi foreslår, at behovet afklares i løbet af 2020 i samarbejde med mennesker med handikap og deres interesseorganisationer, og vi vil arbejde på at afsætte de nødvendige midler i de kommende år.

  1. Børn og unge

5.1. Socialrådgivere på børnehuse/dagtilbud                        

Enhedslisten ønsker at styrke det sociale arbejde og forebyggelse med børn så tidligt som muligt i børns liv. Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 og frem til ansættelse af kyndige socialrådgivere, som skal dække alle børnehuse/dagtilbud i Odense. Det drejer sig om fysisk tilstedeværelse samt mulighed for råd og vejledning efter behov.

5.2. En bedre start for unge – alle unge skal med *              

Der afsættes 15 mio. kr. i 2020 og frem til formålet.

5.3. Forebyggelse af kriminalitet, herunder SSP (BUF)

Der er behov for at styrke og udvikle forebyggelse af kriminalitet, så flere børn og unge får hjælp, som forebygger at de kommer i kriminelle miljøer eller hjælpes ud af kriminalitet. Derfor afsættes 2 mio. kr. i 2020 og frem til Børn- og Ungeudvalget til forebyggelse af kriminalitet gennem en styrkelse af SSP.

5.4. Fritidspas samt udstyr til børn og unge i økonomisk udfordrede familier

Deltagelse af fritidsaktiviteter styrker børn og unges trivsel, netværk og fremmer deres fysiske og psykiske sundhed. Det er desværre familier, som ikke har råd til det. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. årligt til dette formål.

5.5. Forebyggende indsatser for udsatte børn

Enhedslisten ønsker af afsætte 2 mio. kr. i 2020 og frem til at styrke den forebyggende indsats for børn i udsatte situationer.

5.6. Børnenes trivsel/psykisk sundhed i folkeskolen

Der er desværre en del børn, som ikke trives og har bl.a. problemer med ensomhed. Der afsættes 2 mio. kr.  årligt til folkeskolerne til at arbejde med dette formål.

5.7. Trelærerordning på folkeskoler i 1. og 2. klasse i Dansk

At være god til at læse, skrive og forstå dansk er afgørende for børns fremtid. Der afsættes 15 mio. kr. i 2020 og frem til at parallellægge danskundervisning for 1. og 2. klasser, hvor der er 3 lærere til at arbejde og læse med børnene. På de skoler, hvor dette ikke kan lade sig gøre (hvor der bliver en klasse til overs, fordi summen af 1. og 2. klasser er ulige), skal ressourcerne gå til at styrke børnenes dansk på anden vis.

  1. Demokrati, kultur og retssikkerhed

6.1. Mangfoldighedsråd

Odense har brug for et råd bestående af videnspersoner, som kan give forvaltningerne gode råd og indspark på mangfoldigheds- og integrationsområdet. Rådet skal være høringsorgan i relevante beslutninger, og det skal have initiativret til at tage relevante emner op, udvikle forslag, deltage i den offentlige debat osv. Medlemmerne arbejder frivilligt. Rådet placeres under økonomiudvalget og sekretariat betjenes af Borgmesterforvaltningen med de eksisterende ressourcer. Der afsættes 50.000 kr. i 2020 og frem.

6.2. Borgerrådgiverfunktion i Odense

Enhedslisten ønsker at afsætte 2 mio. kr. årligt til en borgerrådgiverfunktion under byrådet. Borgerrådgiverfunktionen skal være med til at styrke borgernes retssikkerhed i kommunen, yde hjælp og vejledning til borgere og føre tilsyn med kommunens administration.

6.3. Mulighed for borgerforslag

Enhedslisten ønsker, at borgerne har mulighed for at samle et bestemt antal underskrifter til forslag, som så skal kvalificeres og behandles i byrådet. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2020 og frem til at etablere en portal til borgerforslag. De administrative behov til formålet tilvejebringes af de 5 forvaltninger, afhængig af forslagets relevans, indenfor eksisterende ressourcer.

6.4. Drift af Kulturelt samlingssted samt andre kultur- og civilsamfundstiltag i Vollsmose

I den tidligere ungdomsklub Pyramiden er der gode og uudnyttede faciliteter til foreningsaktiviteter både i og uden for bygningen. Pyramiden og den omkringliggende grund skal danne ramme om forskellige former for kreative fællesskaber og være base for udvalgte foreninger fra hele byen. Kulturelt samlingssted kan indgå i samarbejde med såvel Børn- og Ungeforvaltningen (UngOdense), Ældre- og Handicapforvaltningen (sundhed) samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der skal være muligheder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Der afsættes 3,2 mio. kr. til formålet fra 2021.

  1. Klima/miljø

7.1. Undersøgelse af luftkvalitet + luftkvalitetshandleplan *

Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2020 og frem til undersøgelse af luftkvalitet og udarbejdelse af luftkvalitetshandleplan.

7.2. Kollektiv trafik i Odense skal blive 30% billigere

Der afsættes 16 mio. kr. årligt til at nedsætte prisen for borgere til kollektiv trafik. Indtil letbanen kommer i gang betyder det, at busbilletterne bliver 30% billigere end nu. Beløbet skal justeres efterfølgende, så det også er billigere at tage letbanen.

7.3. Pulje til klima og miljø

Der afsættes 15 mio. kr. årligt til en pulje under grønt råd/verdensmålsudvalget, som kan søges af foreninger, lokalsamfund, institutioner og lignende.

7.4. Bistader og beplantning på kommunale bygninger og arealer

Der afsættes 5 mio. kr. årligt til formålet i 2020 år og 3 mio. pr. år i resten af budgetperioden.

7.5. Stilling til klima- og miljøkoordinator i BUU (herunder fjordens dag)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 og frem til ansættelse af en fuldtids miljøkoordinator til at understøtte arrangementer og aktiviteter om miljø og klima herunder fortsættelse og videreudvikling af fjordens dag.

7.6. Grønne indkøb *

Der afsættes 1 mio. kr. årligt. til grønne indkøb.

7.7. Energy LEAN *

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt til formålet.

  1. Tilbagekøb af besparelser

Enhedslisten ønsker ikke forringelser på velfærd, kultur og andre borgernære områder. Derfor tilbagekøbes en række besparelser i alle udvalg fra ”Omprioritering til velfærd”. De tilbagekøbte tiltag ses i oversigtstabellen.

  1. Anlæg

9.1. Nye børneinstitutioner

Der afsættes en samlet anlægsbevilling på 60 mio. kr. i budgetperioden til nye børneinstitutioner samt tilhørende afledt drift.

9.2. Skovplantning

Der afsættes en samlet anlægsbevilling på 15 mio. kr. til skovplantning i 2020 og 13,8 mio. kr. pr år i resten af budgetperioden.

9.3. Køb af dyrkningsret + køb til udlægning til vild natur

Der afsættes årligt 5 mio. kr. til køb af dyrkningsret + køb til udlægning til vild natur.

9.4. Afvikling af pavilloner og erstatning med nybyggeri *                           

Der afsættes en anlægsbevilling på 40 mio. kr. i 2020 til afvikling af pavilloner og erstatning af nybyggeri.

9.5. Nyt botilbud på handicapområdet *

Der afsættes en anlægsbevilling på 43 mio. kr. i 2020 til nyt botilbud på handicapområdet med tilhørende afledt drift.

9.6. Ekstra halkapacitet Østerbro *

Der afsættes en anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2020 til ekstra halkapacitet Østerbro med tilhørende afledt drift.

9.7. VVM letbane del 2, for 2020 og 2021 *

Der afsættes midler til udarbejdelse af en VVM af Letbanens linje 2. Den finansieres af de opsparede midler fra Letbanens linje 2.

9.8. Park + ride + bike *

Der afsættes anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2020 til etablering af Park + Ride + Bike med tilhørende afledt drift.

9.9. Sikre skoleveje og cykelstier

Der afsættes en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 til sikre skoleveje og cykelstier med tilhørende afledt drift.

9.10. Kulturelt samlingssted i Vollsmose

Der afsættes en anlægsbevilling på 2 mio. kr.

  1. Finansiering:

10.1. Grundskyld hæves

Grundskyldspromillen hæves fra 21,71 promille til 27,33 promille i 2020.

10.2. Dækningsbidrag hæves

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme hæves fra 1,3 promille til 10 promille i 2020.

10.3. Skattesanktion

Der indlægges en forventet individuel skattesanktion, som følge af at merprovenu fra grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme overstiger Odense Kommunes tildelte ramme til skattestigning på 36,9 mio. kr. i 2020.

10.4 Nulstilling af demografipulje

Demografipuljen på 96,7 mio. kr. i 2020 stigende til 199,3 mio. kr. i 2023 indlagt i budgetforslaget nulstilles.

10.5 Demografiløft fra Økonomiaftale*

Demografiløft fra økonomiaftalen på 35 mio. kr. i 2020 og frem indlagt i budgetforslaget nulstilles.

10.6 forventet demografiløft fra kommende økonomiaftaler

Der indlægges et råderum som følge af forventet demografiløft fra kommende økonomiaftaler på 35 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

10.7 Driftspulje*

Driftspulje på 35 mio. kr. i 2020 og frem indlagt i budgetforslaget nulstilles.

10.8 Pulje til afledt drift*

Pulje til afledt drift på 5 mio. kr. i 2021 stigende til 10 mio. kr. i 2023 indlagt i budgetforslaget nulstilles

10.9 Anlægspulje*

Anlægspulje på samlet 200 mio. kr. i budgetperioden indlagt i budgetforslaget nulstilles.

_____________________________________________________________

* Forslag markeret med * er identiske med forslag i 6-partiers (S, SF, R, K, DF og Alternativet) budgetforlig.

 

Oversigtstabel

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Tiltag – drift  
1. Specialiserede socialområde  
Budgetværn til specialiserede socialområde, BUU BUU                                                   60.000                                                 60.000                                                 60.000                                                 60.000
Budgetværn til specialiserede socialområde, ÆHU ÆHU                                                   20.000                                                 20.000                                                 20.000                                                 20.000
Budgetværn til specialiserede socialområde, BSU BSU                                                   20.000                                                 20.000                                                 20.000                                                 20.000
Genopretning specialiserede socialområde 2019, BUU BUU                                               60.000 0 0 0 0
Genopretning specialiserede socialområde 2019, ÆHU ÆHU                                               20.000 0 0 0 0
Genopretning specialiserede socialområde 2019, BSU BSU                                               20.000 0 0 0 0
2. Demografi behov  
Ældre- og Handicapudvalget ÆHU 0                                                 22.034                                                 43.752                                                 67.524                                                 93.776
Børn- og Ungeudvalget BUU 0                                                   9.137                                                 23.664                                                 38.053                                                 57.217
Beskæftigelses- og Socialudvalget BSU 0                                                      790                                                   1.678                                                   2.520                                                   3.342
Økonomiudvalget ØKU 0                                                      743                                                   5.659                                                   8.379                                                   9.868
By- og Kulturudvalget BKU 0                                                      434                                                   1.022                                                   1.582                                                   2.159
3. Beskæftigelse- og socialområdet
Pulje under udsatteråd til de mest udsatte mennesker (Hjemløse m.fl.) BSU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
Fra ledig til velfærdsmedarbejder BSU 0                                                 14.000                                                 18.000                                                 18.000
Arbejdsmiljø for elever BSU 0                                                   8.400                                                   9.900                                                 11.700
Investeringer – målrettede indsatser for dimittender BSU 0                                                 10.000                                                 10.000
Sparede ydelser – målrettede indsatser for dimittender BSU 0                                               -10.000                                               -10.000
4. Ældre og handikap
Undersøgelse af særlige forhold og behov hos ældre med anden baggrund ÆHU 0                                                      200                                                      200                                                      200                                                      200
½ time til service (klippekort) om ugen til ældre i plejebolig inkl. Lysningen ÆHU 0                                                 13.000                                                 13.000                                                 13.000                                                 13.000
Bedre normeringer til borgere med handikap på institution ÆHU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
5. Børn og unge 0
Socialrådgiver på børnehuse/dagtilbud BUU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
En bedre start for unge – alle unge skal med BUU 0                                                 15.000                                                 15.000                                                 15.000                                                 15.000
Forebyggelse af kriminalitet, herunder SSP BUU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
Fritidspas samt udstyr til børn og unge i økonomisk udfordrede familier BUU 0                                                      500                                                      500                                                      500                                                      500
Forebyggende indsatser for udsatte børn BUU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
Børnenes trivsel/psykisk sundhed i folkeskolen BUU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
Trelærerordning på folkeskoler i 1. og 2. klasse i Dansk BUU 0                                                 15.000                                                 15.000                                                 15.000                                                 15.000
6. Demokrati, kultur og retssikkerhed
Mangfoldighedsråd ØKU 0                                                         50                                                         50                                                         50                                                         50
Borgerrådgiverfunktion i Odense ØKU 0                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000                                                   2.000
Portal til borgerforslag ØKU 0                                                      250                                                         50                                                         50                                                         50
Drift af Kulturelt samlingssted samt andre kulturtiltag i Vollsmose BKU 3.200 3.200 3.200
7. Klima/miljø
Undersøgelse af luftkvalitet + luftkvalitetshandleplan BKU 0                                                      800                                                      800                                                      800                                                      800
30% billigere kollektiv trafik i Odense BKU 0                                                 16.000                                                 16.000                                                 16.000                                                 16.000
Pulje til klima og miljø, som kan søges af foreninger, lokalsamfund, institutioner o.l. BKU 0                                                 15.000                                                 13.800                                                 13.800                                                 13.800
Bistader og beplantning på kommunale bygninger og arealer BKU 0                                                   5.000                                                   3.000                                                   3.000                                                   3.000
1 stilling til klima- og miljøkoordinator (herunder fjordens dag) BUU 0                                                      500                                                      500                                                      500                                                      500
Grøn indkøb ØKU 0                                                   1.000                                                   1.000                                                   1.000                                                   1.000
Energy LEAN BKU 0                                                   3.700                                                   3.700                                                   3.700                                                   3.700
8. Tilbagekøb af besparelser            
Bemanding i reception og læsesal i stadsarkivet ØKU 0 400 400 400 400
Dokumentation byomdannelse ØKU 0 100 100 100 100
Sundhedssekretariatet ØKU 0 127 127 127 127
Kommunikation ØKU 0 900 1.800 1.800 1.800
MED-systemet ØKU 0 25 50 50 50
Politiske og administrative styringsunivers ØKU 0 500 1.000 1.000 1.000
Thinkers50 ØKU 0 372 1.472 1.472 3.072
Technology Denmark ØKU 0         –       500 500 500
Talent- og iværksætteri udviklingspulje ØKU 0 500 500 500 500
Blomsterfestival ØKU 0 250 500
Støtte til udviklingsprojekter i eksisterende events ØKU 0 500 500 500 500
HC Andersen Festivals ØKU 0         –               –       2.000 2.000
Monitorering (BMF) ØKU 0 500 500 500 500
Udbud og Kontraktstyring ØKU 0  – 5.000 5.000 5.000
Reduceret prisfremskrivning ØKU 0 6.020 6.040 6.040 6.040
Strategisk udviklingspulje ØKU 0 400 800 800 800
Stram governancestyring og prioritering af IT-projekter ØKU 0 393 786 786 786
Ophør af understøttelse indenfor HR og arbejdsmiljø ØKU 0 424 848 848 848
Mindreforbrug elever ØKU 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Løbende anlægsrammer ØKU 0 5.000 2.500 –  – 
Ingen prisfremskrivning på selvejende haller samt idrætscentrene Korup og Pårup i 2020 BKU 0 220 470 470 470
Lukning af Center for civilsamfund BKU 0 593 2.186 2.186 2.186
Pulje til foreningsarbejde BKU 0 486 486 486 486
Ny pulje til civilsamfundsarbejde BKU 0 -986 -986 -986 -986
Modernisering af MED BKU 0 75 75 75 75
Øvrige initiativer (Staben) BKU 0 750 1.000 1.000 1.000
Øget sagsbehandlingstid i lokalplansager* BKU 0 900 900 900 900
Bortfald af vækststillinger oprettet ved intern omprioritering ifm. med byens vækst BKU 0 750 750 750 750
Kan og skal-opgaver i Mobil i Odense BKU 0 70 70 70 70
Kan og skal-opgaver i Byudvikling BKU 0 500 500 500 500
Reduceret pulje til effektiviseringer BKU 0 –  1.000 1.000 1.000
Hække og pur klippes kun én gang årligt BKU 0 125 125 125 125
Ingen haveblus i Kgs. Have og Munke Mose op til jul BKU 0 60 60 60 60
Halvering af drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter ved Stige Ø BKU 0 300 300 300 300
Reduceret vedligeholdelse af skove og krat BKU 0 500 500 500 500
Ingen kommunal finansiering af Sankt Hans bål BKU 0 200 200 200 200
Reduceret bjørneklobekæmpelse BKU 0 200 200 200 200
Slukning af Gadelys* BKU 0 1.920 1.920 1.920 1.920
Reduktion i vedligeholdelse af Veje og Broer* BKU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Reduceret ukrudtsbekæmpelse* BKU 0 500 500 500 500
Reduceret renholdelse af veje, gade og pladser* BKU 0 750 650 650 650
Reduceret renovering af fortove* BKU 0 625 625 625 625
Reduceret renovering af kørebaner* BKU 0 625 625 625 625
Reduceret renovering af vejafvanding (vejvandsledninger)* BKU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Reduktion i brugerrettet Tekniske Service BKU 0 750 1.500 1.500 1.500
Mindre indvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme BKU 0 600 600 600 600
Mindre vedligeholdelse af kommunale ejendomme til arbejdsmiljøforbedringer BKU 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Service tilpasning i Rengøring BKU 0 1.350 2.350 2.350 2.350
Øget indtægter i Fritid og Kultur BKU 0 1.700 2.200 2.200 2.200
Reduktion af antal musikere mm. i Odense Symfoniorkester* BKU 0 1.500 3.000 3.000 3.000
Øvrige initiativer (Fritid og Kultur) BKU 0 500 1.000 1.000 1.000
Reduktion af tilskud til Det Fynske Kunstakademi BKU 0 73 146 146 146
Reduktion i tilskud til OBM* BKU 0 469 2.815 2.815 2.815
Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år BKU 0 982 1.800 1.800 1.800
Reduktion af tilskud til Tip Toe Big Band BKU 0 162 224 224 224
Små Storby Teatre: Èn administration BKU 0 273 500 500 500
Nedtrapning af tilskud til Havnekulturfestivalen BKU 0 175 350 546 742
Reduktion af anlægstilskud til Odense Zoo* BKU 0 1.950 2.000 2.000 2.000
Servicereduktion af aktiviteter på Byens Ø* BKU 0 545 1.000 1.000 1.000
Bortfald af børnekulturkoordinering BKU 0 227 715 715 715
Bortfald af synlighed af kulturtilbud BKU 0 174 486 486 486
Reduktion af tilskud til Nordatlantisk Hus* BKU 0 200 200 200 200
Bortfald af Sommeraktiviteter BKU 0 99 182 182 182
Reduktion i tilskuddet til Kunstmuseet Brandts* BKU 0 1.500 2.000 2.000 2.000
Bortfald af tilskud til skolebilletter til forestillinger i Odense Teater BKU 0 55 100 100 100
Ændring af aftale med Dukketeater Svanen BKU 0 82 150 150 150
Betaling for OK ydelser til Kulturregion Fyn (fra andre kommuner) BKU 0 400 400 400 400
Reduktion af Kulturpuljen BKU 0 1.000 1.200 1.200 1.200
Reduktion af tilskud til Gæsteatelier Hollufgaard BKU 0 20 40 40 40
Reduktion af de 3-årige kulturaftaler BKU 0 25 50 50 50
Reduktion af tilskud til aktiviteter Balletskolen BKU 0 50 100 100 100
Yderligere Reduktion i tilskud til OBM BKU 0 136 800 800 800
Reduktion vedr. kultur bestyrelsesnetværk BKU 0 0 58 58 58
Overdragelse af Julemarkedet BKU 0 1.061 1.061 1.061 1.061
Overdragelse af Torsdagskoncerter BKU 0 388 388 388 388
Servicetilpasning i Fritid og Eliteidræt BKU 0 750 1.500 1.500 1.500
Reduktion af idrætspuljen BKU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Servicetilpasning i Bibliotekerne og Borgernes Hus BKU 0 1.500 3.000 3.000 3.000
Reduktion i Eliteidrætssekretariatet BKU 0 250 500 500 500
Ernæringsfagligt team* ÆHU 0 1.500 1.500 1.500 1.500
Måltidsmentorer/Måltidsakademiet* ÆHU 0 800 800 800 800
OK-Aktiv ÆHU 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Kompetenceenhed under Akutteamet ÆHU 0 550 550 550 550
Center for Sundhed og Forebyggelse ÆHU 0 1.450 1.450 1.450 1.450
Mimers Brønd ÆHU 0 500 500 500 500
Team frivillighed. Civilsamfund og frivillighed ÆHU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Monofaglig kompetenceudvikling og kompetenceudvikling til ledere ÆHU 0 1.250 1.250 1.250 1.250
Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed ÆHU 0 605 605 605 605
MED-systemet ÆHU 0 600 600 600 600
HR-området ÆHU 0 600 600 600 600
Digitalisering og teknologi ÆHU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
De tværgående Stabe ÆHU 0 600 600 600 600
Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed (Kan- og skal opgaver) ÆHU 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Udbud og kontrakter ÆHU 0 2.400 2.400 2.400 2.400
Reduceret prisfremskrivning ÆHU 0 1.400 1.400 1.400 1.400
Optimeret arbejdsgange BSU 0 410 410 410 410
MED-systemet BSU 0 75 75 75 75
HR-området BSU 0 600 600 600 600
Politiske og administrative styringsunivers BSU 0 1.100 1.100 1.100 1.100
Kontaktcenter BSU 0 855 855 855 855
IT-systemer (fremskrivning og udviklingspulje) BSU 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Alkoholbehandlingen BSU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Standardisering af kontrakter i Familie og Velfærd BUU 0 350 350 350 350
Tilpasning af åbningstider i børnehusene BUU 0 1.500 1.500 1.500 1.500
Besparelse på tværgående BUU 0 93 93 93 93
Ændring af børnehusenes personalesammensætning BUU 0 1.750 1.750 1.750 1.750
Regulering af tilskud til Odensebørn i specialskoler/specialtilbuddenes SFO og klub BUU 0 742 1.780 1.780 1.780
Ensartet budgetfordeling til børnehusene (Forhåndstildeling Vollsmose) BUU 0 635 635 635 635
Ensartet budgettildeling til skolerne (Heldagsskole) BUU 0 593 1.424 1.424 1.424
Centralisering af administration i SSP (I) BUU 0 366 366 366 366
Effektivisering af arbejdsgange på to matrikler+A201 BUU 0 579 579 579 579
Reorganisering af MED-systemet BUU 0 796 796 796 796
Nedjustering af centrale budgetter i Dagtilbud BUU 0 1.250 1.250 1.250 1.250
Tilpasning af midler til kompetenceudvikling BUU 0 975 1.225 725 325
Generel tilbageholdenhed BUU 0 2.619 0 0 0
Effektivisering af administrative funktioner i UngOdense BUU 0 500 750 750 750
Justering af ledelsesspænd og administrationsfunktioner på dagtilbudsområdet BUU 0 800 800 800 800
Ledelse og administration – Platanhaven BUU 0 300 300 300 300
Daglige pædagogiske ledere – lokale løsninger BUU 0 100 100 100 100
MED-organisering BUU 0 600 600 600 600
Automatisering og effektivisering af økonomiopgaver BUU 0 400 400 400 400
Sammenlægning af administrative funktioner i dagplejen, pladsanvisningen og forældrebetalingen. BUU 0 400 400 400 400
Centralisering af administrative funktioner i Specialpædagogisk rådgivning og Børneterapien BUU 0 400 400 400 400
Centralisering af administration i SSP (II) BUU 0 200 200 200 200
Optimering af sekretariatsfunktioner vedr. Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse BUU 0 400 400 400 400
Administrative opgaver i Tandplejen BUU 0 200 200 200 200
Politisk og administrativt styringsunivers BUU 0 700 700 700 700
Medarbejderreduktion SSP BUU 0 500 500 500 500
Tilpasning af midler til kompetenceudvikling BUU 0 275 25 525 925
Effektiviseringer til lokal udmøntning – via fokus på kerneopgaven og optimering af lokale arbejdsprocesser BUU 0 1.275 1.275 775 375
Reduktion af tilskud til foreningen ’Opad’ BUU 0 300 300 300 300
Reduktion af medarbejdere i Familie og Velfærdsafdelingen BUU 0 1.500 1.500 1.500 1.500
Reduceret prisfremskrivning BUU 0 1.100 1.100 1.100 1.100
Facility management BUU 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Reduktion af Husassistenter BUU 0 600 600 600 600
Skolehave Sct. Hans BUU 0 73 73 73 73
Effektiviseringer til lokal udmøntning – via fokus på kerneopgaven og optimering af lokale arbejdsprocesser BUU 0 1.585 1.585 2.085 2.485
Overgangspulje BUU  0 -58 -58 -558 -958
I alt – tiltag drift                                             100.000                                              357.351                                              428.262                                              471.041                                              491.041
Tiltag – Anlæg          
9. Anlæg
Nye børneinstitutioner ØKU 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Nye børneinstitutioner, Afledt drift ØKU 0 0 1.120 1.920 1.920
Skovplantning BKU 0 11.000 13.000 13.000 13.000
Kulturelt samlingssted i Vollsmose BKU 2.000
Køb af dyrkningsret + køb til udlægning til vild natur BKU 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Afvikling af pavilloner og erstatning med nybyggeri BKU 0 40.000 0 0 0
Nyt botilbud på handicapområdet BKU 0 43.100 0 0 0
Nyt botilbud på handicapområdet, afledt drift ØKU 0 0 0 1.100 2.155
Ekstra halkapacitet Østerbro BKU 0 15.000 0 0 0
Ekstra halkapacitet Østerbro, Afledt drift ØKU 0 0 0 700 1.400
VVM letbane del 2, for 2020 og 2021 (38,1 mio. kr.) ØKU 0 0 0 0 0
Park + Ride + Bike BKU 0 3.000 0 0 0
Park + Ride + Bike, afledt drift ØKU 0 0 22 22 22
Sikre skoleveje og cykelstier BKU 0 10.000 0 0 0
Sikre skoleveje og cykelstier, afledt drift ØKU 0 0 250 500 500
I alt 0 144.100 34.142 36.742 38.497
Heraf afledt drift 0 0 1.392 4.242 5.997
Heraf anlæg 0 144.100 33.000 33.000 33.000
10. Finansiering
Grundskyld hæves fra 21,71 promille til 27,33 promille IND 0                                              155.471                                              160.446                                              168.949                                              177.735
Dækningsafgift på erhvervsejendomme hæves fra 1,3 promille til 10 promille IND 0                                              141.274                                              149.146                                              160.580                                              172.643
Skattesanktion for merindtægt, der overstiger ramme på 36,9 mio. kr. IND 0                                             -216.931                                             -144.621                                             -144.621                                               -72.310
Nulstille omprioritering til velfærd inkl. prognoseusikkerhed ØKU 0 96.660 196.784 199.272 199.272
Demografiløft økonomiaftale 2020 ØKU 0 35.000 35.000 35.000 35.000
Forventet demografiløft økonomiaftale fra 2021 og frem ØKU 0 0 35.000 70.000 105.000
Driftspulje ØKU 0 35.000 35.000 35.000 35.000
Pulje til afledt drift af anlægsmuligheder ØKU 0 0 5.000 7.500 10.000
Anlægspulje ØKU 0                                                 50.000                                                 50.000                                                 50.000                                                 50.000
I alt                                                        0                                                296.473                                              521.755                                              581.680                                              712.339