Odeon skal undersøges. Det handler om ytringsfrihed, lighedsprincip og diskrimination

Odeon skal undersøges. Det handler om ytringsfrihed, lighedsprincip og diskrimination.

Enhedslisten Odense stiller forslag på byrådsmødet 11.12.2019 om undersøgelse af den mystiske sag om aflysning af en Kinakritisk-gruppes danse og teaterforestilling i Odenses Kultur- og musikhus Odeon.

Presseomtale om sagen kan ses i følgende link: https://www.tv2fyn.dk/tema/mistanke-om-selvcensur-i-odeon?fbclid=IwAR2_dtnEM54xfxuiwp8YLoKj0IBVYl8a3p1OiTIrdyU_qip8-gI_miknCjE

Her er den sidste udtalelse om sagen fra Enhedslisten Odense:

UDTALELSE FRA ENHEDSLISTEN VEDRØRENDE ODEON-SAGEn
De modsatrettede forklaringer fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S (og Odeon) understøtter behovet for en undersøgelse, mener Enhedslisten Odense.

Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd Reza Javid udtaler: ”En mystisk sag bliver endnu mere mystisk, når der ændres forklaring total. Den nye forklaring er ikke en nuancering eller præcisering, heller ikke en lille ændring i den hidtidige forklaring, men en fuldstændig ny frisk forklaring.

Sagen er for principiel til at Odeon’s ledelse kan feje den under gulvtæppet med dårlige forklaringer og ellers ingen kommentar. Sagen er principiel pga hensyn til ytringsfriheden og menneskerettigheder.

Den nye forklaring ser med kritiske øjne ud til at være skræddersyet til at besvare spørgsmål i den undersøgelse, som Enhedslisten har et forslag om på byrådsmødet onsdag i næste uge.

Den nye forklaring er for os at se endnu et stærkt argument for nødvendigheden af en undersøgelse, som dømt efter de forskellige partiers seneste udmeldinger, vil få flertal i Byrådet.

Vi kan ikke forestille os, at nogen af byrådets partier kan have en interesse i, at sagen ikke bliver belyst, og at den opståede tvivl om diskrimination og selvcensur ikke bliver fjernet og får lov til at blive hængende over en af kommunens kulturelle institutioner.

Den nye forklaring om aflysning af den Kina-kritiske show i Odeon rejser flere spørgsmål end den besvarer: Hvis den nye forklaring er sandt, hvorfor har Odeon til offentligheden og til sin samarbejdspartner og bortforpagter Odense Kommune givet urigtige oplysninger om, at der ligger en anden underskrevet kontrakt med den lokal aktør? Hvorfor har Odeon oplyst skriftligt, at der ikke er flere ledige datoer i 2020 i den store sal, når den nye forklaring fortæller, at der er ledige datoer?

Sagen er med den nye forklaring blevet mere kompliceret. Nu handler ikke kun om årsagen til aflysning af en forestilling. Odeon skal nu også forklare, hvorfor de har givet urigtige oplysninger til borgmesterforvaltningen og til offentligheden.

Til bestyrelsesformandens udtalelse om at ”han og selskabet bag Odeon anser sagen som lukket” siger Reza Javid: ”De har lige fra starten forsøgt at lukke sagen. Det er ikke dem, der har åbnet sagen og det er heller ikke dem, der kan lukke den. Sagen lukkes, når sandheden kommer frem. Det er min opfordring til Odeon: læg sandheden frem!

Enhedslisten Odense undrer sig over at Borgmester Peter Rahbæk Juel ikke er interesseret i at få belyst sagen og dermed afklare hvorvidt forpagteren af Odeon i denne sag lever op til den indgåede operatøraftale og partnerskabsaftale med Odense Kommune.

Det er påfaldende, at borgmesteren bringer Grundloven og næringsfrihed ind i diskussionen om en virksomhed, som har en partnerskabsaftale med kommunen om at drive kommunale bygninger. Det handler ikke om en hvilken som helst privat virksomhed. Det handler om en virksomhed, som har underskrevet en partnerskabsaftale med kommunen og har forpligtet sig til bl.a. at overholde Odense Kommunens kulturpolitik, kulturelle værdier og visioner om Odeon. Hvordan kan kommunen sikre sig, at partnerskabsaftalen bliver overholdt, hvis kommunen ikke kan få viden om driften af Odeon?

Selv virksomheder og forretninger, som ikke har partnerskab med det offentlige, kan ikke tillade sig at behandle deres kunder efter for godt befindende med henvisning til næringsfrihed. En forretning kan ikke nægte at sælge til en person pga. af vedkommendes politiske overbevisning og en natklub kan ikke nægte adgang til en person på grund af vedkommendes etniske herkomst. Vi har heldigvis regler i Danmark, som ikke tillader private virksomheder at diskriminere eller behandle deres kunder dårligt. Det gælder også Odeon.

Det er indlysende, at kommunen har ret til information om driften af sine egne bygninger. Det giver ingen mening, at kommunen mindst en gang om året eller efter behov skal holde partnerskabsmøder med Odeons ledelse (Partnerskabsaftalen punkt 2.4) om den hidtidige drift samt den fremtidige drift af Odeon, herunder hvorledes driften stemmer overens med Odense Kommunes visioner med Odeon, hvis kommunen ikke kan spørge til og få informationer om driften.

Enhedslisten Odense’s forslag til byrådsmødet 11.12.2019:

Initiativretssag

Forslag fra byrådsgruppe Ø – INITIATIVRETSFORSLAG

Byrådsgruppe Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 11/12 2019:

Baggrund for forslaget

I den seneste tid kunne borgerne i forskellige medier i sær TV2-Fyn følge en sag omkring en pludselig aflysning af en aftale om lej af den store sal til at opføre den kendte kinesiske show Shen Yun på Odeon den 2. og 3. april 2020. (https://www.tv2fyn.dk/odense/mystik-i-sag-om-selvcensur-odeons-forklaring-modsiges-af-hemmelig-arrangor , https://www.tv2fyn.dk/odense/odeon-til-kina-trup-alt-optaget-hele-2020)

Sagen har skabt tvivl om hvorvidt der kan være tale om selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet i kommunalt ejede bygninger. Ud over den pludselige aflysning efter at kontrakten lå klar til underskrift, er der i sær to forhold, som har skabt tvivl og usikkerhed om forløbet. 1) Odeon oplyser, at der i forvejen lå en underskrevet kontrakt med en lokal aktør på de pågældende datoer. Dette forhold afvises af den lokale aktør. 2) Odeon oplyser, at den store sal er optaget hele 2020 og at den kinesiske dansegruppe derfor ikke kan få en ny aftale i 2020. Ifølge Odeon er det heller ikke muligt at lave aftaler for 2021 endnu.

Enhedslisten ønsker disse forhold undersøgt for at fjerne enhver tvivl om selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet i Odeon, som ifølge operatøraftalen har forpligtet sig til at efterleve Odense kommunes kulturpolitik og visioner for Odeon.

Kommunen har ret og pligt til at undersøge sagen

Der er flere eksperter, som i medierne har udtalt, at Odense Kommune har pligt til at undersøge sagen. (https://www.tv2fyn.dk/mistanke-om-selvcensur-i-odeon/kommunalekspert-byraad-har-pligt-til-undersoege-mystisk-aflysning-i)

Enhedslisten mener på baggrund af den indgåede Operatøraftale og Partnerskabsaftale om Odeon, at Odense Kommune har både ret og pligt til at tilvejebringe informationer om sagen:

Operatøraftalen

Odense Kommune ejer en del af Odeon, som er forpagtet til H.C. Andersen Kongrescenter A/S efter en operatøraftale om at drive stedet med kulturarrangementer, konferencer og café. Aftalens punkt 2 beskriver hensigten med forpagtningen, hvor der bl.a. står hvilken profil Odeon skal have. Her forpligter Forpagteren sig til at opfylde profilen samt Odense Kommunes kulturpolitik (Meningsfulde fællesskaber – By- og Kulturudvalgets Kulturpolitik – Odense Kommune (Operatøraftalens bilag 1).

Partnerskabsaftalen

Under Operatøraftalens punkt 2 er der lavet en partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Kongrescenter (Operatøraftalens punkt 2.4, Bilag 18).

I følge partnerskabsaftalens punkt 2 oprettes en partnerskabsgruppe, som ”skal understøtte de overordnede mål for samarbejdet mellem Bortforpagter og Forpagter samt sikre at eventuelle uoverensstemmelser kan løses hurtigt og mindeligt til gavn for Odeons drift”. ”Partnerskabsgruppen består fra Bortforpagteren af den til enhver tid værende Stadsdirektør i Odense Kommune samt den til enhver tid værende adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Partnerskabsgruppen består fra Forpagteren af dennes ultimative ejer samt af den direktør hos Forpagter, der har det overordnede ansvar for Odeon. Parterne kan inddrage rådgivere i relevant omfang i gruppens møder m.v.”

Ifølge partnerskabsaftalens punkt 2.4 mødes Odense Kommune med Forpagteren i Partnerskabsgruppen bl.a. for at drøfte den hidtidige drift samt den fremtidige drift, herunder hvorledes driften stemmer overens med Odense Kommunes visioner med Odeon. Dette sker mindst en gang om året eller efter behov.

Formål med undersøgelsen

Enhedslisten mener, at Odense Byråd og borgerne i Odense har krav på at vide, hvorvidt Odeon i dette konkrete tilfælde har handlet i overensstemmelse med Odense Kommunes kulturelle værdier og visioner, sådan som operatøraftalen foreskriver. Odense Kommune har i kraft af operatøraftalen og partnerskabsaftalen, ret, ansvar og forpligtelse til at tilvejebringe tilstrækkelig sikker viden om denne sag for at kunne vurdere om Odeon har efterlevet sine forpligtelser overfor Odense Kommune i forbindelse med forpagtning af kommunal ejendom.

Formålet er, at sagen bliver undersøgt til bunds for at fjerne enhver tvivl om evt. diskrimination og selvcensur i strid med Odense Kommunes kulturelle værdier, ytringsfrihed og lighedsprincippet.

INDSTILLING FRA FORSLAGSSTILLER

Enhedslisten indstiller, at byrådet beder kommunens repræsentanter i partnerskabsgruppen eller den relevante forvaltning om hurtigst muligt at undersøge forløbet omkring udlejning af den store sal i Odeon den 2. og 3. april 2020, og komme med en redegørelse til byrådet. Undersøgelsen skal belyse hele forløbet herunder hvorvidt der eksisterer en underskrevet kontrakt med en lokal aktør på de nævnte datoer og hvorvidt den store sal er optaget hele 2020