På Enhedslistens initiativ; Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel

På Enhedslistens initiativ;

Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel

På byrådsmødet 11.11.2020 stemte et enigt byråd for Enhedslistens forslag om, at Odense Kommune anvender den af Socialstyrelsen udviklede socialøkonomiske model.

Partiets politiske ordfører Reza Javid udtaler:

– Brug af Den socialøkonomiske model åbner op for at kigge mere helhedsorienteret og langsigtet på de sociale indsatser i vores kommune.

– Med dette forslag ønsker Enhedslisten at bidrage til, at beslutningsgrundlaget for vores sociale indsatser bliver endnu bedre både kvantitativt og kvalitativt. Når vi laver sociale indsatser, så handler det om at støtte borgere til en bedre livskvalitet. Men vi kan ikke komme uden om, at økonomi spiller en stor rolle i beslutningerne, alt for stor rolle i mange situationer. Derfor skal vi have viden om hvilke socialøkonomiske konsekvenser en social indsats vil få.

– Når vi laver investeringsprojekter så handler det f.eks. om hvor meget gevinst det giver i den anden ende i form af bl.a. om flere mennesker der er kommet på arbejde eller i uddannelse. Det er det vi måler på. Et problem er, at det ikke kan dokumenteres, at vedkommende er kommet i job eller uddannelse som følge af projektet og ikke af andre årsager. Men selv hvis vi antager, at det er projekterne, der give de ønskede konsekvenser altså uddannelse, arbejde osv., hvilket er meget vigtigt, så er det ikke nødvendigvis de eneste konsekvenser indsatsen vil få.

– Det kan nemlig godt være, at et menneske ikke kommer i arbejde eller uddannelse som følge af et projekt, men det kan være, at samme person hjælpes til en bedre psykosocial situation, som ud over en bedre livskvalitet påvirker vedkommendes familiesituation, så indsatsen får en forebyggende effekt og mindsker behovet for andre indsatser på børneområdet. Altså ikke en direkte økonomisk besparelse for kommunen men en indirekte.

– Disse type konsekvenser kan vores almindelige måder og økonomiske beregninger ikke indfange. Det vil sige, at vi ikke kan få det fulde billede af en social indsats ved udelukkende at kigge på de umiddelbare og kortsigtede økonomiske konsekvenser. Det er her den socialøkonomiske investeringsmodel kan hjælpe os til at få et større billede og et bredere perspektiv.

– Samme problemstilling gør sig gældende for indsatser, som ikke har en konkret mål som beskæftigelse og lign. men er forebyggende eller behandlede indsatser. Som VIVE skriver: ”Det koster penge at implementere og drive en social indsats. Til gengæld kan den bidrage til at forbedre livskvalitet og kompetencer hos de borgere, der modtager den. Samtidig kan den positive effekt på en udsat borgers liv medføre, at forbruget af en række offentlige ydelser og andre aktiviteter påvirkes.”

– Modellen vil også hjælpe os ud af den silotænkning, som vi har i kommunen i kraft af vores struktur med relativ ”selvstændige” forvaltninger, for indsatser, som sker på børn- og ungeområdet kan have positive konsekvenser og f.eks. give besparelser i Beskæftigelses- og Socialforvaltning. På samme måde kan en indsats omkring f.eks. alkoholbehandling i Beskæftigelses- og Socialforvaltning give positive effekter på børneområdet. Den socialøkonomiske model kan synliggøre og beregne disse konsekvenser og give os et bedre beslutningsgrundlag.

– Af de nævnte årsager foreslår Enhedslisten, at Odense Kommune anvender socialstyrelsen socialøkonomiske model, så modellens beregninger kan supplere vores beslutningsgrundlag med kvalitativ og kvantitativ viden.

– Den socialøkonomiske model har dog sine begrænsninger fordi socialstyrelsens datagrundlag for en del områder er stadigvæk begrænset. En anden problemstilling er, at brug af modellen forudsætter, at der indsættes de rigtige og relevante data ind i modellen og det kræver, at man er uddannet til at bruge modellen.

Reza Javid understreger, at det ikke er Enhedslistens formål, at denne model fremover skal bruges ukritisk til alle sager. Kun der, hvor det giver mening og på de områder, hvor socialstyrelsens datagrundlag giver mulighed for.

– Modellens beregninger kan og skal ikke stå alene men de kan være med til at opkvalificere vores politiske diskussioner, og åbne for at kigge mere helhedsorienteret og langsigtet på de sociale indsatser, som vi allerede har eller skal have i fremtiden.

Du kan se debatten om sagen i byrådet 11.11.2020 her under punkt 11:

https://odense.kommune-tv.dk/watch/4608

 

Kilder:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som-og-okonomiske-analyser/som

https://sim.dk/arbejdsomraader/analyse-og-udvikling-af-data/sociale-investeringer/den-socialoekonomiske-investeringsmodel-soem/

https://www.vive.dk/da/udgivelser/socialoekonomisk-investeringsmodel-soem-11230/

https://www.mm.dk/artikel/den-socialoekonomiske-investeringsmodel-er-ikke-perfekt-men-den-er-det-bedste-bud

https://www.kl.dk/nyheder/os/2020/marts/nr-203-april-2020/hvordan-faar-vi-mest-effekt-for-pengene/

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som-og-okonomiske-analyser/som/om-som/baggrundsrapporter-og-beregninger