Tre initiativer: Stop praktik i virksomheder uden OK, gratis Citybus og Whistleblowerordning

Tre initiativer fra Enhedslisten Odense i den sidste byrådsuge før jul

Enhedslistens byrådsmedlemmer i Odense Reza Javid og Søren Freiesleben havde en travl uge med 3 forslag på dagsorden i Odense Byråd og to udvalg.

– By- og Kulturudvalget: Enhedslisten vil redde gratis Citybus i centrum

– Byrådet: Enhedslisten foreslår Whistleblowerordning i Odense Kommune

– Beskæftigelses- og Socialudvalget: Enhedslisten vil stoppe virksomhedsrettede indsatser i virksomheder uden overenskomst

1) By- og Kulturudvalget: Enhedslisten vil redde gratis Citybus i centrum

Gratis Citybus er en succes og til gavn for mange mennesker i Odense – både turister, ældre, gangbesværede og andre med behov for et lift rundt i byen. Enhedslisten ønsker ikke, at Citybus skal stoppe som planlagt i 2021 og foreslår en ordning, hvor Citybus kan fortsætte og at busserne også anvendes som skolebusser. Det vil overflødiggøre ekstra anskaffelse af fire skolebusser og derved spare kommunen en udgift i omegnen af 1,5 mio. kr. Således ville Citybusserne varetage skolebuskørsel for 4 busser mellem kl. 7-8 om morgenen og kl. 13-16 om eftermiddagen.

Følgende blev vedtaget på udvalgsmødet 8.12.2020: ”By- og Kulturudvalget anmoder forvaltningen om at undersøge, om det er muligt at udarbejde en hensigtsmæssig model, der både bevarer citybussen til gavn for ikke mindst byens ældre borgere, gangbesværede og andre med behov for et lift rundt i byen. Forvaltningen bedes redegøre for, om det vurderes, at der kan sammensættes en fornuftig model for bevarelse af Citybus som samtidig omfatter skolebuskørsel under hensyntagen til den samlede økonomi. Til belysning af en eventuel model bedes fremlagt forslag til en model, indeholdende en beskrivelse af ruter, frekvens, tidsrum samt finansieringsforslag.”

2) Byrådet: Enhedslisten foreslår Whistleblowerordning i Odense Kommune

Baggrund for forslaget

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv, der blandt andet indeholder en pligt for kommunerne til at etablere en intern whistleblowerordning. Fristen er oktober 2021.

Direktivet består blandt andet af fælles minimumsstandarder, som sikrer beskyttelse for personer, der indberetter overtrædelser.

I Danmark kan man udforme whistleblowerordningerne, således at de også omfatter nationale regler. Ifølge direktivet kan ordningen også dække eksterne samarbejdspartnere, som også får mulighed for at foretage indberetninger.

En whistleblowerordning er efter Enhedslistens opfattelse en nødvendig sikkerhedsventil for en organisation. Den er med til at skabe tryghed i de situationer, hvor mennesker ikke føler sig trygge ved at bruge de traditionelle kanaler for underretning af bekymrende forhold, mistanke om eller viden om overtrædelse af lovgivning eller retningslinjer, ligesom den også kan have forebyggende effekt og forhindre ulovligheder, misbrug og krænkelser.

Enhedslisten foreslår på den baggrund, at der etableres en whistleblowerordning i Odense Kommune, der også omfatter national ret, og som giver ansatte, eksterne samarbejdspartnere og borgere mulighed for anonym og ikke-anonym henvendelse, hvis de oplever ulovligheder eller upassende adfærd, herunder seksuelle krænkelser.

Enhedslisten mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at whistleblowerordningen og dertil hørende nødvendige ressourcer hører under og bliver en del af den kommende borgerrådgiverfunktions opgaveportefølje. Viden fra disse to funktioner kan supplere hinanden og være med til at skabe overblik, ligesom det også vil være effektiv udnyttelse af ressourcer at samle de to funktioner under en enhed på grund af opgaveoverlap og behov for samme type kompetencer.

Enhedslisten indstiller:

– Arbejdet med etablering af whistleblowerordning, jf. whistleblower-direktivet, går i gang i Odense Kommune allerede fra januar 2021, således at vi kommer godt fra start med implementering af en effektiv ordning.

– Ordningen udformes således, at den også omfatter national ret, Odense Kommunes politikker og interne retningslinjer samt mulighed for at underrette om krænkende adfærd, herunder seksuelle krænkelser, som vedrører kommunen og kommunale leverandører. Ordningen skal kunne bruges både anonymt og ikke-anonymt af ansatte i Odense Kommune, eksterne samarbejdspartnere og borgere.

– Whistleblowerordningen og dertilhørende nødvendige ressourcer hører under og bliver en del af den kommende borgerrådgiverfunktions opgaveportefølje.

Byrådet støttede desværre ikke Enhedslistens forslag. I stedet for blev følgende vedtaget på byrådsmødet 9.12.2020: “Beslutningen om etablering af en whistleblowerordning afventer implementeringen af whistleblowerdirektivet i dansk ret. Odense Kommunes hovedudvalg har tidligere bemærket, at der ikke aktuelt er behov for en whistleblowerordning i kommunen. Derfor skal en eventuel etablering og organisering af en whistleblowerordning indgå i arbejdet vedr. etablering af en borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune, men således at beslutning om organiseringen af de to funktioner afventer belysning af bl.a. fordele og ulemper samt den konkrete implementering af whistleblowerdirektivet.” Enhedslisten undlod at stemme. Vi fortsætter kampen.

3) Beskæftigelses- og Socialudvalget: Enhedslisten vil stoppe virksomhedsrettede indsatser i virksomheder uden overenskomst

Enhedslisten ønsker at bidrage til, at alle de virksomheder, som Odense Kommune samarbejder med har overenskomst og gode arbejdsforhold. Det gælder også de virksomheder, som vi samarbejder med i virksomhedsrettede indsatser på beskæftigelsesområdet.

Enhedslisten ønsker, at der slet ikke etableres virksomhedsrettede indsatser på virksomheder uden overenskomst, men forvaltningen oplyser, at der er nogle regler og rammer, som forhindrer en sådan beslutning. Det gælder, når det f.eks. er borgeren selv, som finder et egnet praktiksted, og at man ikke kan afvise en virksomhed, som opfylder kriterierne og tilbyder at have praktikanter. Forvaltningen skriver, at man ”ikke kan nægte at etablere en virksomhedspraktik, fordi en virksomhed fx ikke har en overenskomst eller et CSR-regnskab”.

Enhedslisten indstiller, at udvalget beslutter, at Beskæftigelses- og Socialudvalget retter henvendelse til den rette myndighed med et ønske om at ændre reglerne, således at det bliver muligt, at etablering af virksomhedsrettede indsatser kan betinges af tilstedeværelse af overenskomst i virksomhederne.

Udvalget støttede ikke Enhedslistens forslag men følgende blev vedtaget, som trods alt er et lille fremskridt: ”Udvalget beslutter en temadrøftelse om brugen af virksomhedspraktikker, herunder hvilke rammer og regler der gælder for virksomhedspraktikker med henblik på, at der udarbejdes lokale retningslinjer, hvis de nationale retningslinjer ikke er fyldestgørende.”

Enhedslisten vil fremsætte sit forslag på et byrådsmøde i begyndelsen af 2021.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.