Udtalelse om det fremadrettede byrådsarbejde i Enhedslisten Odense

Udtalelse om det fremadrettede byrådsarbejde i Enhedslisten Odense

Den ekstraordinære generalforsamling i Enhedslisten Odense 20.01.19 ønsker med denne udtalelse at præcisere vores fremadrettede byrådspolitik. Denne politik bygger på Enhedslistens principprogram, som understreger, at ”Enhedslistens daglige arbejde foregår udenomsparlamentarisk som en aktiv del af politiske bevægelser og civilsamfund. Det foregår også i byråd, regionsråd og folketing. Vi arbejder sammen med andre progressive kræfter for at forsvare de sejre, som arbejderbevægelsen tidligere har vundet, og for at opnå flere demokratiske rettigheder, bedre leveforhold og mere solidaritet. De daglige kampe hænger sammen med kampen for socialisme. ”

1) Arbejdet i Enhedslisten Odense bygger på princippet: ”Vi arbejder for selv den mindste forbedring og imod selv den mindste forringelse.” Dette princip skal gælde på alle politikområder i vores byrådsarbejde. Enhedslistens Byrådsgruppe skal arbejde proaktivt og kæmpe for at få så meget af vores udvidede valggrundlag fra 2017 som muligt i spil i det politiske arbejde i Odense Byråd og i det udenomsparlamentariske arbejde i de faglige kampe, i civilsamfundet, i sociale bevægelser osv.

Det er Enhedslisten Odenses ambition at arbejde for, at Odense Kommune udvikler sig i en retning, der prioriterer bæredygtighed og lighed, og som tager hånd om de mest udsatte i kommunen.
Der skal arbejdes på at skabe en ny og visionær politik i byrådet. Vi skal arbejde på at finde grønne og røde løsninger på de problemer, som er i Odense. Der afholdes et medlemsmøde med dette fokus i løbet af foråret 2019.

2) ”Den sidste Vollsmoseplan” skal implementere en destruktiv, stigmatiserende og diskriminerende lovgivning i form af lov om parallelsamfund. Derfor kan den overordnede vurdering af aftalen vanskeligt være positiv, selvom aftaleteksten rummer positive hensigtserklæringer, bl.a. om børn, skoler, beskæftigelse og inddragelse. Aftalen kan tilsidesætte beboerdemokrati, nedrive velfungerende boliger, privatisere almen ejendom og tvangsflytte flere tusind børn og voksne.

Hvis aftalen bliver virkeliggjort, kan vi være bekymrede for, at de problemer, man fortæller man vil løse, ikke bliver løst, og at planen kan skabe større problemer for de berørte mennesker og for den sociale integration. Spørgsmålet er, om forbedringerne kan opveje de store og principielle forringelser og tvangsforanstaltninger, som aftalen rummer.

Generalforsamlingens vurdering er, at aftalen som helhed kan blive vanskelig at forene med vores politik.

Generalforsamlingen understreger på den baggrund byrådsmedlemmernes og byrådsbaggrundsgruppens forpligtelse til at efterleve udtalelsen fra medlemsmødet 30.09.18. Udtalelsen stiller nogle klare betingelser for, hvordan Enhedslisten Odense skal forholde sig til implementering af aftalen, især vedr. følgende forhold: Nedrivning af almene boliger, salg af almen ejendom, genhusning i tilsvarende boliger, diskrimination på grund af etnicitet, religion, påklædning osv., samt inddragelse af beboerne og respekt for beboerdemokrati.

Enhedslisten Odense vil derfor forlade aftalen, såfremt den kommende udviklingsplan ikke lever op til udtalelsens indhold, eller hvis tiltag i forbindelse med implementering af Vollsmoseaftalen, som er i modstrid med udtalelsen, bliver vedtaget i de forskellige udvalg eller i Byrådet. I så fald vil vi fortsat arbejde kritisk og konstruktivt, ligesom vi vil samarbejde om udvikling af forslag og tiltag vedr. implementering af de dele af planen, som er forenelig med vores politik.