Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten Odense

Denne vedtagelse er led i vores kamp for en rødere og grønnere by og danner grundlag for vores fremadrettede arbejde i Enhedslisten Odense i forbindelse med Vollsmoseaftalen.

Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten Odense om Vollsmoseaftalen

Enhedslisten Odense har på sit medlemsmøde 30.09.18 drøftet indholdet af den Vollsmoseaftale som alle partier i Odense byråd inklusive Enhedslisten har underskrevet, og hvad Enhedslistens position såvel i som uden for byrådet skal være fremadrettet – herunder hvordan vi skal forholde os til den konkrete udmøntning af den indgåede aftale.

Enhedslisten i Odense er – som Enhedslisten i øvrigt – modstandere af Regeringens Ghettoplan og alle del-elementer heri. Vi opfordrer til, at man fortsætter kampe mod Ghettoplanen med brug af alle demokratisk legitime metoder. Vi vil selv deltage i denne kamp. Både i og uden for byrådet

Vi mener, at Ghettoplanen tjener to formål:

Dels at berige de blå partiers venner og sponsorer i byggeriet og den private boligsektor, som kommer til at tjene kassen – betalt af skatteyderne og landsbyggefonden. Som sådan er planen endnu et led i en usmagelig omfordeling fra fattig til rig i Danmark, der vil medvirke til at øge den i forvejen for store ulighed i vores samfund.

Dels er hensigten med Ghettoplanerne at forhindre integration, hvilket skaber splid i Danmark. Planen gennemføres i Folketinget af partier, der har som erklæret hensigt at forhindre og bekæmpe integration. Og som gør dette på en stadig mere skinger måde, hvilket skal ses i lyset af, at det faktisk går godt med integrationen af ikke vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Netop derfor bliver det afgørende for Dansk folkeparti og andre partier i den blå blok at lægge gift ud for integrationen i disse år og derfor intensiveres fremmedfjendskheden hæmningsløst – i dag også bistået af Socialdemokratiet.

Set i det lys beklager vi, at byrådet i Odense ikke nøjes med at vedkende sig, at det er forpligtet til at gennemføre den lovgivning som vedtages på Christiansborg – hvor modbydelig den end måtte være – men også på lange stræk retorisk synes at adoptere, omfavne og endda overgå regeringens Ghettoplan.

I forlængelse af et mandat givet på et tidligere medlemsmøde har vores byrådsmedlemmer søgt – omgivet af en overmagt af repræsentanter fra ovennævnte partier – at afbøde de værste konsekvenser af regeringens ghettoplan til gavn for borgerne i Vollsmose. Vi er ikke i tvivl om, at vore byrådsmedlemmers indsats har gjort en positiv forskel og har gjort Vollsmoseaftalen til en bedre aftale end den ville have været uden deres medvirken. Således er det vores byrødders fortjeneste, at aftalen rummer en række positive tiltag for Vollsmose som boligområde og beboerne heri (fremhævet af byrødderne):

”- Et fokus på at forbedre sundheden i Vollsmose, med markant forstærket forebyggende indsats for børn, unge og familier i Vollsmose, herunder en styrkelse af de opsøgende indsatser bl.a. sundhedsplejeskerne samt en praktiserende læge til Vollsmose.

– En styrkelse af dagtilbuds- og skoleområdet, så daginstitutioner og folkeskoler i Vollsmose kan løfte eleverne og give dem en bedre start på livet, bl.a. ved at tildele øgede ressourcer til holddeling, turboforløb og periodevis niveaudelt undervisning, samt co-teaching og mere faglig vejledning af medarbejderne.

– Håndholdte beskæftigelsestiltag rettet mod de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet for at bevæge dem videre fra kontanthjælp og ud af fattigdom. Det kræver en mere søgende og eksperimenterende tilgang fra kommunens side derfor skal vi derfor have en søgende tilgang i forhold til, hvilke konkrete redskaber der virker for at løfte mennesker ud af ledighed.

– En styrkelse af kultur- og fritidstilbud i Vollsmose herunder Vollsmose bibliotek og kulturhus med fokus på beboernes aktive deltagelse heri, og vi vil yde støtte til kulturaktører, som ønsker at etablere sig i Vollsmose.

– Et generelt fokus på investering, udvikling og arbejdspladser fremfor nedrivning og afvikling. Derfor vil det være en fast arbejdsmetode for Udviklingsbestyrelsen som består af boligorganisationerne sammen med ØU at der arbejdes aktivt med partnerskaber, dels med civilsamfundet, dels med borgerne i området.”

Forude ligger nu fortolkningen og implementeringen af Vollsmoseaftalen.

Fremadrettet vil Enhedslisten Odense i forhold til implementeringen af aftalen forholde sig som følgende:

  1. Et forenet byråd har tidligere i et fælles læserbrev lovet beboerne i Vollsmose at det var et princip som stod over alt andet, at ingen; som bliver tvangsforflyttet fra Vollsmose som led i Ghettoplanens sociale og etniske udrensning; skulle tvinges til at flytte, før der var en ”tilsvarende” bolig at flytte ind i. I Vollsmoseaftalen synes dette princip noget neddroslet, idet man her alene taler om, at folk skal genhuses i ”passende bolig”, hvor det jo henstår i det uvisse, hvad der menes med passende bolig. Og hvem mon det er, der afgør, hvad der er passende? Om skiftet fra ”tilsvarende” til ”passende” bolig faktisk er et løftebrud eller ej, afhænger dog af, hvad der kommer til at fremgå af den konkrete genhusningsplan som udformes i forlængelse af Vollsmoseaftalen. For Enhedslistens vedkommende er det ufravigeligt, at der er tale om tilsvarende boliger, hvilket betyder, at boligerne skal have en standard og en beliggenhed, der er mindst lige så god, som den der gør sig gældende i de boliger, der fraflyttes, og at huslejen maximalt kan være den samme som den, der betales nu. Enhedslisten finder det derudover rimeligt, at de tvangsforflyttede kompenseres økonomisk for tvangsforflytningen. Således bør det som minimum være Odense kommune, der afholder alle udgifter i forbindelse med flytningen. Disse krav er ufravigelige for Enhedslistens og Enhedslistens byrødder i det videre arbejde med Vollsmoseaftalen. Indfris de ikke er vi ikke med i aftalen længere. Løftebrud er noget, vi overlader til byrådets øvrige partier. Endelig skal en kommende bolig være beliggende i Odense kommune og dette således at beboerne kan opretholde tilknytningen til deres uddannelsessted, arbejdsplads og foreningsliv.
  2. Det er et voldsomt ressourcespild at nedrive boliger, der er fuldt ud fungerende, og opføre nye boliger for at erstatte disse. Som et grønt parti, der går ind for bæredygtighed, er vi derfor i mod al unødig nedrivning af boliger i Vollsmose, selvom vi godt ved at de blå partiers sponsorer i byggebranchen har en modsatrettet opfattelse. Enhedslisten og vore byrådsmedlemmer vil fremadrettet gøre alt hvad vi kan, for at forhindre unødig nedrivning af velfungerende boliger i Vollsmose. Enhedslisten kan ikke være en del af aftalen, såfremt alle muligheder for at nedbringe nedrivninger ikke udtømmes. Enhedslisten vil arbejde på, at Odense Kommune går helt til kanten af denne groteske lovpakke for at formindske dens negative konsekvenser.
  3. I aftalen giver byrådets partier udtryk for at ville styrke Folkeskolen i Odense. Det siger sig selv, at hvis flere vælger Folkeskolen indebærer dette, at færre vælger fri – og privatskoler og det er en målsætning, som Enhedslisten kan støtte. Men når man eksplicit nævner, at det er de muslimske friskoler – og ikke andre friskoler – man ønsker at reducere tilgangen af elever til, kan det vanskeligt opfattes anderledes end, at Odense byråd har besluttet sig for at administrere sit tilsyn med friskolerne på en måde, hvor man bevidst diskriminerer de muslimske friskoler og udsætter disse for forfølgelse på grund af deres værdigrundlag. Selve aftaleteksten forekommer her også at være underligt unuanceret og fordomsfuld: Når byrådet er så fokuseret på at hæve Vollsmose-børnenes faglige niveau, som det ellers fremgår af aftalen, undrer det, at byrådet forbigår i tavshed, at det netop var byens største muslimske friskole Al Salahiyah skolen, der i 2016 fremviste den højeste løfteevne af samtlige 43 skoler i Odense, idet man på denne skole løftede eleverne hele 0,9 karakterpoint i forhold til deres socioøkonomiske referencer. Enhedslisten mener, at alle friskoler er lige for loven og skal behandles lige. Overtræder de lovgivningen skal der skrides ind over for det. Dette gælder for alle friskoler. I de delaftaler under Ghettopakken på Christiansborg, der omhandler skoler, er der ingen eksplicit omtale af muslimske friskoler, så den negative omtale af de muslimske friskoler og den politik, der er formuleret i Vollsmoseaftalen, står helt for byrådets egen regning. Fremadrettet vil Enhedslisten og Enhedslistens byrødder holde vågent øje med, at Odense kommune ikke gør sig skyldig i diskrimination i sit tilsyn med friskolerne i Odense, i strid med grundlæggende demokratiske retsprincipper. Vi vil ikke tøve med at rejse sager mod Odense kommune ved relevante domstole, såfremt Odense kommune gør sig skyldig i krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder.
  4. Salg af almennyttige boliger og almene grunde og arealer til private. På medlemsmødet i maj var det en del af mandatet, at Enhedslisten modsætter sig salg af almennyttige boliger til private. Det er et ufravigeligt krav for Enhedslisten, at et sådant salg og privatisering af almen ejendom ikke finder sted. Til gengæld vil vi se med velvilje på, at private boliger og grunde overtages af den almennyttige boligsektor under de rette betingelser.
  5. Af Vollsmoseaftalens beskæftigelsesdel fremgår det, at lediges påklædning er en af de ting der lægges vægt på. I den forbindelse finder Enhedslisten anledning til at udtale sin afsky for Dansk Folkeparties Mobbe-annonce ”Tag tørklædet af og meld dig ind i Danmark”. Enhedslisten mener derimod: ”Med eller uden tørklæde er du meldt ind i Danmark”. Vi vil under ingen omstændigheder tolerere diskrimination i vores kommune, og vi vil fremadrettet gøre vores til at bekæmpe ethvert anløb til mobning og diskrimination af ledige pga. påklædning, etnicitet, adresse osv. fra kommunens side – og vi vil i øvrigt søge at fokusere beskæftigelsesindsatsen på arbejdsgiverne – herunder på kommunen selv!
  6. Enhedslisten Odense arbejder for de folkelige initiativer for Almene boliger og imod ghettoplaner. Vi vil, parallelt med byrådsarbejdet, kæmpe for mobilisering og organisering af folkelige bevægelser for beboerdemokrati og social, etnisk, kulturel og religiøs ligestilling i samfundet.
  7. Enhedslisten Odense vil det næste år, hvor den nedsatte udviklingsbestyrelse bestående af Økonomiudvalget og boligorganisationerne skal arbejde på en endelig plan for den fysiske del af udvikling af Vollsmose, kæmpe for og forsøge at sikre at borgerne i Vollsmose, de frivillige kræfter i Vollsmose, de kommunale institutioner og medarbejder i Vollsmose bliver taget med i beslutningerne i så høj grad som overhovedet muligt. At deres stemme bliver hørt og kommer til at sætte deres tydelige aftryk på den endelige plan. Dette vil vi gøre i samarbejde med beboerne og alle andre gode kræfter i Vollsmose. Derfor vil Enhedslisten Odense det kommende år bruge sine kontakter, oprette nye kontakter og samarbejder med beboerne, interessergrupperne, frivillige og institutionerne i Vollsmose og på den måde hjælpe og støtte dem I, at deres stemme og deres ønsker kommer til orde i debatten og i forhandlingerne om den endelige fysisk plan for Vollsmose. Vi vil derfor være til stede i Vollsmose, arrangere offentlige og åbne møder i Vollsmose, støtte beboerne i at de bliver taget med i beslutningerne og at deres stemme kommer udviklingsbestyrelsen for øre.

Denne vedtagelse er led i vores kamp for en rødere og grønnere by og danner grundlag for vores fremadrettede arbejde i Enhedslisten Odense i forbindelse med Vollsmoseaftalen.

 

Her kan du læse Den politiske aftale om udvikling af Vollsmose, som udtalelsen handler om.