Vedtægter for Enhedslisten Odense

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN I ODENSE
● 1. Navn
Enhedslisten – de rød-grønne i Odense
● 2. Formål
Afdelingen er en lokalafdeling under “Enhedslisten – de rød-grønne” og tilslutter sig dermed dennes grundlag og ide.
Afdelingen vil arbejde for at styrke venstrefløjen i Odense både i bevægelserne og parlamentarisk.
● 3. Medlemmer
Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Odense-afdelingens geografiske område er også medlem af Enhedslisten – de rød-grønne i Odense.
Enhedslistemedlemmer, der bor uden for Odense Kommune, men som føler mest tilknytning til Odense på grund af arbejde eller studie eller af andre grunde, kan blive medlem af afdelingen. Overflytning kræver godkendelse af landsorganisationen.
● 4. Struktur
Afdelingens myndigheder er:
Generalforsamlingen
Medlemsmødet
Bestyrelsen
Byrådsbaggrundsgruppen/udvalg
● 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen, der skal være skriftlig og medlemmerne i hænde senest fire uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde både tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Senest to uger før generalforsamlingen skal følge en dagsorden for denne. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
Velkomst – valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning.
Orientering om folketingsarbejdet i det forgangne år.
Orientering om regionsarbejdet i det forgangne år.
Orientering om byrådsarbejdet i det forgangne år.
Godkendelse af regnskab og budget.
Vedtagelse af arbejdsplan.
Behandling af indkomne forslag, herunder udtalelser.
Valg af bestyrelse, kasserer, suppleanter, revisor og kontaktperson.
Eventuelt.
Ethvert medlem kan 7 dage før generalforsamlingen fremsætte beslutningsforslag. Forslagene fremsendes til bestyrelsen.
Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Det bringes i det førstkommende nummer af Ø-posten.
Stk. 5.Organisationerne SUF-Odense og RGU-Odense har til enhver tid ret til at deltage med et medlem hver ved generalforsamlingen. Dette medlem deltager i mødet med observatørstatus, med taleret, og uden stemmeret.
● 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/3 af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Denne generalforsamling indkaldes med to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden.
● 7. Medlemsmødet
Stk. 1. Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2. Medlemsmødet afholdes ca. en gang om måneden, dog ikke i juli måned, og indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 3. Hvert kvartal fastlægges møderækken for det kommende kvartal, og denne offentliggøres i medlemsbladet Ø-posten.
Stk. 4. Dagsordenen for mødet skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Siden sidst og meddelelser.
Aktuelle sager til beslutning.
Kommende aktiviteter.
Eventuelt.
Stk. 5. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra mødet. Det bringes i det førstkommende nummer af Ø-posten. Bestyrelsen er ansvarlig for den journalistiske udformning.
Stk. 6. Det er medlemsmødet, der vælger delegerede til Enhedslistens årsmøde.
Stk. 7. 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinært medlemsmøde.
● 8. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer inklusive en kasserer samt 2 suppleanter. Kassereren vælges særskilt. suppleanter overtager straks et bestyrelsesmedlems mandat, når og så længe bestyrelsesmedlemmet er fraværende.
Stk. 2. Bestyrelsesmøderne opreklameres om muligt i nyhedsmail og i Ø-posten.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sine møder og fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver. Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. I alle sager, der ikke angår kommunalpolitik i Odense, fastlægges den politiske linie på medlemsmøder eller i bestyrelsen. Ingen kan på vegne af Enhedslisten i Odense indgå aftaler med samarbejdspartnere, før der er indhentet mandat fra bestyrelsen eller et medlemsmøde. Det gælder dog ikke det kommunalpolitiske område i Odense, jf. § 9.
Stk. 5. Bestyrelsen kan mellem medlemsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe politiske beslutninger, såfremt det drejer sig om sager, hvor det ikke er tidsmæssigt muligt at inddrage medlemsmødet.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for:
– At sørge for, at medlemsmødets og generalforsamlingens beslutninger gennemføres
– Afdelingens økonomi
– Indkaldelse til og afholdelse af medlemsmøder og generalforsamling.
Stk. 7. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle øvrige medlemmer af afdelingen. Disse har ikke stemmeret , men taleret.
Stk. 8. Organisationerne RGU-Odense og SUF-Odense har til enhver tid ret til at deltage med et medlem hver ved bestyrelsesmøderne. Dette medlem deltager i mødet med observatørstatus med taleret og uden stemmeret.
● 9. Byrådsbaggrundsgruppen
Stk. 1. Byrådsmedlemmerne og byrådsbaggrundsgruppen har ansvar og kompetence for så vidt angår beslutninger mv. i Odense Byråd og udvalg samt anliggender, der er en naturlig følge af byrådsarbejdet. Byrådsbaggrundsgruppen er åben for medlemmer.
Stk. 2. Byrådsgruppen er ansvarlig over for bestyrelsen, medlemsmødet og generalforsamlingen.
Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem byrådsbaggrundsgruppen og bestyrelsen, og der tilstræbes enighed. Ved uenighed skal sagen forelægges et medlemsmøde, hvis ikke tidsmæssigt muligt bestyrelsen, til afgørelse.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger byrådsbaggrundsgruppen. Den består af byrådsmedlemmerne samt et antal medlemmer svarende til antallet af byrådsmedlemmer + 1, dog mindst 5, samt 2 suppleanter.
● 10. Afstemning
Stk. 1. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal, med mindre vedtægterne foreskriver andet.
Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette.
Stk. 3. Alle personvalg er skriftlige.
Stk. 4. Til valg af bestyrelsesmedlemmer og delegerede har alle medlemmer mulighed for at stemme på en over halvdelen af det antal, der skal vælges.
Stk. 5. Til valg af kasserer har alle medlemmer 1 stemme.
● 11. Opstilling til byrådsvalget.
Stk. 1. Opstillingslisten til byrådsvalget i Odense vedtages af medlemsmødet. Medlemsmødet kan beslutte urafstemning om opstillingslisterne.
Stk. 2. Opstillingsformen er partiliste.
● 12. Eksterne poster
Stk. 1. Besættelse af poster i råd, udvalg og nævn, der ikke er forbeholdt byrådsmedlemmer, foretages af medlemsmødet efter indstilling fra byrådsgruppen.
Stk. 2. Enhedslistens medlemmer, som vælges til byråd, råd, udvalg eller nævn i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten betaler partiskat i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Enhedslistens landsdækkende vedtægter.
● 13. Økonomi
Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen og medlemsmødet.
Stk. 3. Afdelingens bogholderi er åbent for alle medlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.
Stk. 4. Kassereren og bogholderen fører afdelingens regnskab og holder løbende bestyrelsen orienteret. Midler som ikke skal anvendes til den daglige drift, indsættes på afdelingens bankkonto. Afdelingen anvender netbank.
Stk. 5. Kassereren har fuldmagt til afdelingens bankkonti.
Bogholder og revisor har til enhver tid adgang til regnskab inkl. kasse og bankkonti.
Kassereren og bogholder og/eller revisor fremlægger senest hver tredje måned regnskab for bestyrelsen.
Stk. 6 Kassereren vælges på generalforsamlingen, mens bogholderen udpeges af bestyrelsen blandt dens øvrige medlemmer. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.
● 14. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling, og ændringsforslag skal sendes ud til alle medlemmer sammen med dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3) blandt de tilstedeværende stemmeberettigede eller almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
● 15. Nedlæggelse
Stk. 1. Til nedlæggelse af afdelingen kræves kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. I tilfælde af afdelingens nedlæggelse tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød-grønne.
● 16. Hæftelse
Afdelingen hæfter for de afdelingen påhvilende forpligtelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
● 17. Ikrafttræden
Disse vedtægter af 3. marts 2002 er senest ændret på generalforsamlingen den 14. marts 2021 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.