Reza Javids ordførertale for Enhedslisten Odense til byrådets 1. behandling af budget 2020 for Odense

Ordførertale for Enhedslisten Odense til byrådets 1. behandling af budget 2020 for Odense.
Kære odenseaner, tilhørere og byråd
 
I Enhedslisten er vi som bekendt socialister, ægte røde socialister. Vi ønsker et samfund, hvor mennesker er så lige som muligt og lever så fri en tilværelse som muligt. Vi ønsker et grønt samfund uden fattigdom og med lige muligheder for alle mennesker. Socialisme er i modsætning til, hvad man nogen gang fremstiller det som, ikke ensrettethed og diktatur. Tvært imod. Socialister går ind for fællesskab men vi går i lige så høj grad ind og kæmper for menneskers autonomi og selvbestemmelse. Vi går ind for menneskers ansvar overfor dem selv, overfor hinanden og overfor naturen. Jeg vil gerne begynde Enhedslistens budgettale med at citere en tænker, ikke en socialistisk tænker men en kristen dansk teolog og frihedskæmper. Det er et kendt citat fra Knud Ejler Løgstrup: “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
 
Vi mennesker har et stort ansvar overfor hinanden. Og som politiker har vi et ekstra stort ansvar over for de mennesker, som vores beslutninger rammer, men også overfor vores egen overbevisning og samvittighed.
 
Et budget er ikke bare nogle tal på et stykke papir, et budget er at sætte økonomiske rammer for byen og for odenseanernes liv i det kommende år. Jeg vil opfordre, at vi i morgen til budgetforhandlinger laver næste års budget, budget 2020 i Knud Ejler Løgstrups ånd. Vi holder nemlig noget af odenseanernes liv i vores hænder. Det er et tungt ansvar. Jeg håber, at vi er ansvarsbevidste og gør vores bedste for, at mennesker i Odense får de bedst mulige rammer for at lykkes bedre med deres liv.
 
I dag taler vi, i morgen handler vi
I morgen kl. 12 begynder budgetforhandlinger i Odense. Alt, hvad vi siger i dag er hensigtserklæringer og flotte eller kritiske ord. Det er i morgen vi står overfor de valg, som sætter retningen. Resultatet at budgetforhandlingerne I morgen vil vise om vi lever op til det ansvar vi har overfor de mennesker, hvis livssituation vi er med til at ændre. Det er i morgen vores etiske fordring står sin prøve. I dag taler vi. I morgen handler vi.
Enhedslisten vil gøre alt hvad vi kan for at vi får et socialt-, miljø- og klimamæssigt afbalanceret budget for næste år. Og der er muligheder.
 
Der er muligheder
Enhedslisten er med i det forlig, som forhøjer skatten i Odense en lille smule så vi kan få flere ressourcer til frisklavet mad til ældre på et antal plejehjem og inklusionsopgaver i folkeskolerne og vi følger op på det, så ressourcerne bliver brugt til det, det skal.
Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og den nye regering er ikke som Enhedslisten ønskede det. Men sammenlignet med de forfærdelige aftaler den tidligere regering pressede kommunerne til at acceptere og som bl.a. tvang kommunerne til at skære ned og aflevere til regeringen, så åbner den nye økonomiaftale for nye muligheder, også for Odense:
Den giver Odense ca. 60 mio. bl.a. til demografiudvikling fordi vi er så heldig at få flere børn og ældre. Og vi har 17,6 mio. mere til rådighed fordi vi ikke skal aflevere dem til regeringen. Der er afsat 3 mio. til bekæmpelse af Ensomhed, Der er også 126 mio. til anlæg og der er et par andre gode ting. Så der er nogle muligheder.
 
Det er ikke nemt
Men på trods af disse muligheder er det ikke nemt med budgetforhandlingerne, fordi vi har lagt op til 238 mio. kr. nedskæringer og besparelser eller effektiviseringer og omprioriteringer, som det hedder. Ressourcer, som skal tages fra nogle områder og flyttes til andre områder og andre opgaver. Det er en vanskelig øvelse. Det er ikke vanskeligt og ser uskyldig ud på regneark. Men der er mennesker og opgaver bag. Opgaver, som ikke skal laves, som ikke bliver lavet eller som glider over til andre medarbejdere og presser dem. Så vi skal være meget forsigtige med hvad og hvor vi skærer ned, fordi ønsket er, at børn- og ældre, forældre og medarbejdere og andre odenseanere får det bedre og ikke dårligere.
 
Vi er bekymrede for nedskæringerne
I Enhedslisten er vi bekymrede for dele af de foreslåede omprioriteringer. Jeg nævner nogle af vores bekymringer:
Vi er bekymrede for omprioriteringerne på børn og unge området, et område, som vi gerne vi styrke og ikke svække. Det er bl.a. nedskæring på Familie og Velfærd, som allerede er udfordret.
Vi er bekymrede for omprioriteringerne på Ældre- og Handikapområdet bl.a. nedlæggelse af indsatsen mod ensomhed og Mimers Brønd, som retter sig mod de mest udsatte ældre i vores by. Vi vil gerne styrke ældre og handicapområdet og ikke svække det.
Vi er bekymrede for omprioriteringerne på kulturområdet, som kan forringe mulighed for lige adgang til kultur for alle uanset indkomst og andre begrænsninger. Her tænker vi f.eks. på bibliotekernes mulighed for at betjene ældre, handikappede og børn i udsatte områder.
Vi er bekymrede for omprioriteringsforslag på det sociale område.
Vi er bekymrede for omprioriteringer ift vedligeholdelse i By- og Kulturforvaltningen, som kan give bagslag i form af flere udgifter i fremtiden. Det er bl.a. nedskæring af vedligeholdelse af kommunale ejendomme til arbejdsmiljøforbedringer.
Vi er bekymrede for de nedskæringer der er i flere forvaltninger ift indsatserne for psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.
Vi er bekymrede for nedskæringer i MED-systemet, som kan svække medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse
 
Enhedslistens visioner til budget 2020
Så, vi har en del bekymringer ifm omprioriteringer. Men når det er sagt, så har vi også visioner og ønsker til næste års budget. Vi har forskellige forslag som vi har snakket om med Borgmesteren og andre i byrådet. Jeg vil nævne nogle af ønskerne på vores ønskeliste:
Vi ønsker tiltag som styrker borgernes retssikkerhed og mulighed for tilsyn.
Vi ønsker tiltag, som giver børn og unge i økonomisk udfordrede familier bedre mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.
Vi ønsker en styrket indsats og flere ressourcer til de mest udsatte mennesker i vores by. Her tænker vi f.eks. på hjemløshed og prostitution.
Vi ønsker at særlige forhold og behov for ældre med anden baggrund bliver undersøgt og belyst.
Vi ønsker at vores ældre får rådighed over mere tid til service efter eget ønske.
Vi ønsker bedre normeringer til vores handikappede.
Vi ønsker 30% billigere kollektiv trafik i Odense.
Vi ønsker flere midler rettet mod det grønne område, miljø og klima.
Vi ønsker et rådgivende høringsorgan på mangfoldighed- og integrationsområdet.
Vi ønsker flere billige almene boliger, som folk kan betale.
Vi ønsker gode kulturelle tilbud i Vollsmose.
 
Hvorfor skal Facebook betale mindre i dækningsafgift?
Og sidst men ikke mindst ønsker vi, at Odenses erhvervsliv påtager sig større ansvar for velfærden og den fælles kasse. Alle andre odenseanere betaler mere i skat for at bidrage til velfærden, men de andre partier har lavet et forlig, som betyder, at Odenses virksomheder, som tjener mere end aldrig før, skal betale mindre i skat i dækningsafgift, som er skat på erhvervsejendom. Så mens alle os andre betaler lidt mere, så betaler erhvervslivet mindre. I 2020 får virksomhederne heriblandt Facebook en gave fra odenseanerne på ca. 8 mio. kr. Er det rimeligt? De penge kunne vi godt bruge til fornuftige formål i stedet for at forære dem til nogen, som ikke har brug for det. Derfor foreslår vi, at dækningsafgiften sættes op til maksimum. Selv en stop for yderligere sænkning kan være et skridt i den rigtige retning.
Jeg tror jeg stopper her, selv om Enhedslistens ønskeliste er meget længere. Men vi ved, at deres opfyldelse kræver 15 mandater til Enhedslisten i Odense Byråd. Det satser vi på til næste valg i 2021. Her og nu kan vi godt nøjes med mindre end opfyldelse af alle vores ønsker.
 
Stop diskrimination og tvang i Vollsmose og andre almene boligområder
Så der den tragiske situation med nedrivning og tvang i Vollsmose. Vi opfordrer fortsat byrådspartierne til at stoppe implementeringen af afviklingsplanen for Vollsmose. Der er nu kommet en række gode forslag i de forskellige udvalg på nær Ældre og Handikap, som fortsat nægter at kigge på og belyse etniske ældres forhold. Disse tiltag kan implementeres uden at rive folks hjem ned og udsætte dem for tvangsflytning. Der er gode tiltag på kultur, beskæftigelse og børneområdet. Lad os implementere dem og lade være med at rive gode boliger ned, som vil koste dyrt både menneskeligt, klimamæssigt og økonomisk. Vi opfordrer Kommunen til at nægte at rive boliger ned. Så kommer regeringen og river endnu flere boliger ned, hvis vi ikke selv gøre det, bliver der sagt. Jamen så lad den nye socialdemokratiske regering, som støtter sig til os og De Radikale komme og rive Odenses almene boliger ned og ordne genhusningen af flere tusinde mennesker. Lad børnenes statsminister Mette Frederiksen og den nye socialdemokratiske boligminister selv komme og rive de almene boliger ned i Odense. Det vil blive spændende at se hvad deres parlamentariske grundlag De Radikale og Enhedslisten vil sige til det, hvis regeringen selv skulle nedrive flere tusinde almene boliger? Nok om det.
 
Kierkegaard og budget 2020
Kære Byråd! Vi står over for et budget, som giver os nogle muligheder for at skabe nogle rammer, som kan gøre, at flere mennesker i vores by lykkes med deres liv, og vi kan også vælge at gøre det modsatte. Hvad vælger vi? Vælger vi rigtigt? Vælger vi forkert? Vælger vi både rigtig og forkert? Enten eller? Eller både og? Vil vi fortryde det, som vi vælger i morgen?
Jeg vil slutte Enhedslistens budgettale med et andet citat fra en anden kendt dansker. Men heller ikke denne gang er det en socialist jeg citerer, men en eksistentialist. For socialisme og eksistentialisme supplerer hinanden fremragende. Det er en kendt citat fra Søren Kierkegaard i bogen Enten Eller: ”Gift dig, du vil fortryde det; gift dig ikke, du vil også fortryde det; gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele; enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Le ad verdens dårskaber, du vil fortryde det; græd over dem, du vil også fortryde det; le ad verdens dårskaber eller græd over dem, du vil fortryde begge dele; enten du ler ad verdens dårskaber, eller du græder over dem, du fortryder begge dele”.
 
Det citat vil jeg misbruge og sige: Vær med i budgetforlig 2020 i Odense, du vil fortryde det; stå udenfor budgetforliget, du vil også fortryde det; vær med eller stå udenfor næste års budgetforlig, du vil fortryde; enten du er med, eller du ikke er med, du fortryder begge dele.
 
Forhandlingerne i morgen vil vise, hvilken slags fortrydelse vi må leve med i 2020.
 
Tak.