Enhedslisten Odense rejser spørgsmål om ulovlig stop af sygedagpenge

Enhedslisten Odense mener, at kommunen skal af hensyn til borgernes retssikkerhed gøre en aktiv indsats for at finde frem til de mennesker, som efter ulovlig praksis uberettiget fik frataget deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, og kan have penge til gode hos kommunen.

Derfor stiller Enhedslistens Reza Javid forslag optaget på dagsordenen for Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 9/4.

Baggrund for forslaget:

Den 4. maj 2018 fastslår Østre Landsret, at udbetalingen af sygedagpenge ikke må standses med tilbagevirkende kraft. Sygedagpengeudbetalingen kan først standses, når kommunen har truffet en afgørelse om, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig. Både Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage de sager, hvor de har stoppet udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft på grund af deres vurdering om, at borgeren ikke længere var uarbejdsdygtig. Borgere kan således have ret til flere sygedagpenge, end de har fået udbetalt. Kommunerne skal selv vurdere, om sagerne skal behandles på ny.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense kommune har efterfølgende lagt information om ændret praksis på hjemmesiden (senest opdateret 15-01-2019). Her står der bl.a. ”Ankestyrelsen har efter en dom i Østre Landsret truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge. Hvis du har været sygemeldt, og kommunen har raskmeldt dig med tilbagevirkende kraft, så skal kommunen tage stilling til, om der er grundlag for at efterbetale sygedagpenge frem til det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse. Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.” https://www.odense.dk/borger/job-og-uddannelse/job-og-sygdom/ny-praksis-for-udbetaling-af-sygedagpenge  Herudover har forvaltningen skrevet ud til A-kasser.

Forvaltningen oplyser, at hvis forvaltningen skal gennemgå alle sager for derved at finde frem til de sager, som kan være relevante at genoptage, vil det kræve en gennemgang af alle afsluttede sager 3 år tilbage fra den 4. maj 2018. Forvaltningen har derfor vurderet, at det vil kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug set i forhold til at der ikke forventes at kunne findes ret mange relevante sager, og at opgaven vil betyde, at der vil blive udfordringer med at overholde fristen for de lovpligtige samtaler.

Enhedslisten mener af hensyn til borgernes retssikkerhed, at der skal gøres mere for at finde frem til de borgere sagen handler om, men vi ønsker ikke at overbelaste forvaltningen med en alt for stor opgave det er at gennemgå alle sager. Vi ønsker derfor en drøftelse i udvalget af andre muligheder og løsningsmodeller.

Enhedslisten Odense ønsker, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder med den løsningsmodel, som udvalget efter drøftelse af sagen beslutter ift. de borgere, som efter gammel ulovlig praksis uberettiget er frataget deres sygedagpenge og kan have penge til gode hos kommunen.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.