Forslag om hotline for anonyme underretninger på ældreområdet og forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold

Enhedslisten Odense foreslår på byrådsmødet 19.9.2020: Hotline for anonyme underretninger på ældreområdet, samt forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold

Efter TV 2 udsendelsen “Plejehjemmene bag facaden”, som viste omsorgssvigt på to plejehjem i Århus og Randers, har der været fornyet debat om ældreplejen og især behandling af demente borgere på plejehjemmene. Afsløringerne har skabt utryghed hos pårørende til især demente borgere. Mange har tænkt: Er det mon noget, der også foregår i min kommune, og sker det for mine forældre, bedsteforældre eller andre, som jeg kender?

I Enhedslisten har vi ikke nogen grund til at tro, at tilsvarende forhold forekommer på plejehjemmene i Odense. Alligevel mener vi, at vi skal tage utrygheden alvorligt og igangsætte tiltag, som sikrer, at sådanne forhold aldrig kan forekomme i vores kommune.

– Det kan vi blandt andet gøre ved at lette henvendelser, som kan give os adgang til viden, oplevelser og mistanke om svigt eller uværdige forhold for ældre beboere. Det kan gøres ved at skabe mulighed og rammer for, at sådanne henvendelser kan ske anonymt. Vi ved, at alle har mulighed for at indgive en klage, men vi ved også, at der kan være forhold, der gør, at man ikke klager, selvom man har oplevet et problem, har været vidne til problemer eller har en mistanke. Det kan være, fordi man ikke har ressourcer til at stå frem eller er bekymret for, at en klage kan få negative konsekvenser for én selv, ens kolleger, de ældre, ens relationer osv.

På børneområdet er det muligt at underrette kommunen anonymt via telefon eller via et underretningsskema på kommunens hjemmeside, hvis man har en mistanke om, at et barn mistrives eller måske bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb. Alle sådanne underretninger undersøges. Enhedslisten mener, at noget lignende skal indføres på ældreområdet.

– Årsagerne til, at der kan forekomme fejl, svigt og forråelse i ældreplejen, er komplekse. Én af årsagerne hænger sammen med normeringer, arbejdspres og stress. Enhedslisten mener, at vedvarende nedskæringer og effektiviseringstyranni har påvirket personalets arbejdsvilkår i negativ retning. Vi mener derfor, at der er behov for at kigge på normeringerne i Odense, som desværre ligger under landsgennemsnittet. Der er ligeledes behov for at kigge på, hvordan vi kan skabe større anerkendelse af medarbejderne i ældreplejen – ikke kun med ord, men ved at forbedre deres arbejdsvilkår og skabe bedre mulighed for faglig udvikling, efteruddannelse, supervision osv. Dette er nødvendigt for at gøre området attraktivt og tiltrække flere gode medarbejdere til det voksende behov.

På byrådsmødet onsdag 19. august behandler Odense Byråd Enhedslistens todelte forslag:

  1. Der oprettes en telefon- og digital hotline, hvor beboere, pårørende, personale og andre kan henvende sig anonymt og underrette om svigt eller give udtryk for konkrete bekymringer om mistrivsel, uværdig behandling og fysisk og psykisk overgreb. Alle henvendelser vurderes og undersøges, og Ældre- og Handicapudvalget orienteres løbende.
  2. Ældre- og Handicapudvalget tager en drøftelse af normeringerne på ældreområdet, om hvordan der kan skabes bedre arbejdsforhold for medarbejdere samt mulighed for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse.